Rola zajęć pozaformalnych w rozwijaniu uzdolnień informatycznych uczniów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wiąże się nierozerwalnie z rozwojem branży IT. Co jakiś czas powstają nowe specjalizacje informatyczne takie jak np. architekt danych, analityk danych (data scientist), czy trener robotów programowych, co powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy samej informatyki oraz sektorów bazujących na oprogramowaniu, np. sektory fintech, govtech, gier komputerowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Dynamika zmian gospodarczych i społecznych wywołanych wdrażaniem technologii cyfrowych do wszystkich obszarów życia powoduje permanentne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych zadań edukacji jest więc zapewnienie młodym ludziom warunków do rozwijania uzdolnień informatycznych.
The development of the knowledge-based economy is inextricably linked with the development of the IT industry. Every now and then new IT specializations are emerging, such as a data architect, data scientistor software robot trainer, which causes dynamic changes in the labor market of IT itself and software-based sectors, e.g. fintech, govtech, computer games, virtual sectors and augmented reality. The dynamics of economic and social changes caused by the implementation of digital technologies in all areas of life causes a permanent demand for specialists in this field. One of the key tasks of education is therefore to provide young people with conditions to develop IT skills.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , kompetencje informatyczne , uczeń zdolny , edukacja nieformalna , information society , IT competences , gifted student , informal education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 79–95