Nauka programowania dla uczniów klas 1–3 – możliwości i ograniczenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Musioł, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie programowania do obowiązkowych treści kształcenia edukacji informatycznej w klasach początkowych ocenić należy jako znaczącą zmianę jakościową tej edukacji. Niestety, nie podjęto przy tym zakrojonych na szeroką skalę działań mających na celu przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli do realizacji tych treści. Ponad cztery lata praktyki dały tym nauczycielom możliwość nabycia kompetencji nauczania programowania, zwłaszcza w procesie samokształcenia. Inny problem w nauczaniu programowania stanowi poziom rozwoju uczniów tych klas
The introduction of programming to the compulsory content of IT education in the early school classes should be assessed as a significant qualitative change in this education. Unfortunately, no large-scale activities aimed at substantive and methodological preparation of teachers for the implementation of this content were undertaken. Over four-years practice gave these teachers the opportunity to acquire programming teaching competences, especially in the process of self-education. Another problem in teaching programming is the level of development of students in these classes.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , edukacja wczesnoszkolna , Scratch , Baltie , Scottie Go , programming , early school education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 69–78