Nowy model nauczania na kierunku matematyka stosowana zorientowany na kształcenie praktycznych umiejętności informatycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Mozyrska, Dorota
Chmielewski, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono postępy w realizacji nowego programu studiów na kierunku matematyka stosowana, studia inżynierskie, pierwszego stopnia, kierunek praktyczny, prowadzonego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej od roku akademickiego 2020/2021. Program kierunku został zmodernizowany i zorientowany na praktyczne zastosowania, od początku studiów, poprzez kształcenie z użyciem języka Python. Wprowadzono do programu studiów szereg przedmiotów programistycznych oraz zastosowano innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów matematycznych wraz z dodaniem pracowni specjalistycznych do tych przedmiotów. Nowy model nauczania ma na celu zwiększenie retencji i motywacji studentów zarówno w zakresie poznawania kolejnych narzędzi matematyki i analizy danych, jak i przyszłych sukcesów w pracy zawodowej. Praca zawiera przegląd programu nauczania na wspomnianym kierunku, a także wyniki wstępnej ankiety studentów I semestru wraz z jej analizą.
This article presents the progress made so far in the implementation of the new curriculum in the field of applied mathematics, engineering studies, practical truck, provided by the Faculty of Computer Science of the Bialystok University of Technology from the academic year 2020/2021. The program of the course has been modernized and oriented towards practical applications, from the beginning of studies, through teaching with the use of the Python language. A number of programming subjects were introduced into the curriculum and an innovative approach to teaching mathematics subjects was applied with the addition of specialist laboratories to these subjects. The new model of teaching is aimed at increasing the retention and motivation of students both in terms of learning more tools in mathematics and data analysis, as well as in terms of future success in their professional work. This work contains an overview of the curriculum in the aforementioned field, as well as the results of the preliminary survey of the 1st semester students along with its analysis.
Opis
Słowa kluczowe
program studiów , matematyka stosowana , umiejętności informatyczne , język Python , analityka danych , curriculum , applied mathematics , computer skills , Python language , data analytics
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 60–68