Polish Journal for Sustainable Development T. 23 cz. 1 (2019)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Nowe ujęcie wartościowania zasobów środowiska (powiązania problemów ekonomicznych i ochrony środowiska w kontekście OOŚ)
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Kostecka, Joanna; Podolak, Agnieszka; Pączka, Grzegorz; Mazur-Pączka, Anna; Garczyńska, Mariola
  Celem opracowania jest zaprezentowanie ewolucji w wartościowaniu zasobów środowiska, w tym terminu „świadczenia ekosystemowe”. Upowszechnienie tego ostatniego pojęcia ma znaczenie dla pilnych i efektywnych kroków ku zmianie sposobu myślenia i działania w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i środowiskowych. Daje więc kolejną szansę edukacji dla zrównoważonego rozwoju i lepszego rozumienia, akceptacji i respektowania wyników oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Publikacja uwypukla nadal dominujące w sposobie myślenia ludzi eksponowanie wartości ekonomicznych ponad przyrodniczymi i fakt, że w związku z tym OOŚ są wciąż traktowane jako czynnik ograniczający rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny.
 • Pozycja
  Społeczna znajomość koncepcji cyklu życia i jej odniesienie środowiskowe
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Kostecka, Joanna; Podolak, Agnieszka
  Celem opracowania jest zaprezentowanie elementów interpretacji pojęcia „cykl życia”; od podstawowego ujęcia biologicznego, przez promujące działania w naukach ekonomicznych (np. „cykl życia produktu”), do zastosowań eksponujących działania prośrodowiskowe, celem ochrony ekosystemów i ich zasobów (np. "środowiskowa ocena cyklu życia" - LCA). Upowszechnienie tego ostatniego pojęcia ma znaczenie dla pilnych i efektywnych kroków ku zmianie sposobu myślenia i działania w ochronie środowiska. Daje więc kolejną szansę w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje także wyniki oceny znajomości LCA w wybranej grupie przedsiębiorców.
 • Pozycja
  The effect of varied fertilization on the yield and chemical composition of chickpea seed (Cicer arietinum L.)
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Lykhochvor, Volodymyr; Pushchak, Volodymyr
  The researches results on the yield of the chickpea Pamyat (Cicer arietinum L.) in the conditions of sufficient humidity in the Western Forest-Steppe are presented in the article. Results showed that the mass of seeds produced by a single plant increased from 6.97 g on the control to 7.94 g when macro and micro fertilizers were applied, as well as the mass of 1,000 seeds grew from 267.0 g to 286.2 g, respectively. The highest yield of chickpea (3.09 t/ha) was observed when P40K60 + Intermag Legumes + MgSO4 were applied. The fertilizers also affected the amount of proteins in the seeds, which increased to 26.3%, while the amount of ashes decreased from 4.3% to 3.5%. However, the amount of fats and fibres remained stable.
 • Pozycja
  Turystyka w Przemęckim Parku Krajobrazowym – czego oczekują turyści?
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Wierzbicka, Anna; Krokowska-Paluszak, Małgorzata; Schmidt, Magdalena
  Kompleksowe zaspokojenie funkcji społecznej jest jednym z nadrzędnych celów działalności Przemęckiego Parku Krajobrazowego (PPK). Celem pracy było zbadanie nasilenia ruchu turystycznego w Parku, a także określenie jego potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego. Narzędziem badawczym była ankieta, przeprowadzona w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 roku. Przebadano 6006 respondentów. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych powodem wyboru PPK była chęć obcowania z przyrodą. Głównym celem przyjazdu były wypoczynek i rozrywka. Badani wybierali czynną formę spędzania wolnego czasu. Wśród gości przeważało zainteresowanie turystyką wodną i rowerową. Preferowaną wśród nich formą rozrywki były imprezy okolicznościowe oraz wizyty w pubach i klubach. Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy Wielkopolski. Respondenci najczęściej informacje o PPK uzyskiwali przez Internet.
 • Pozycja
  Formy edukacji ekologicznej w informacji turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na wybranych przykładach
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Smoleńska, Olga
  Artykuł przedstawia formy edukacji ekologicznej świadczone w zagrodach edukacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach edukacji leśnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W szczególności opiera się na przykładzie szkoły leśnej ‘Barbarka’, jako jednego z wiodących ośrodków ekoturystycznych i dydaktyczno-naukowych w otoczeniu lasów i obszarów chronionych miasta Torunia, współpracującego z wieloma podmiotami z obszaru nauki i edukacji. Zaprezentowano także krótkie studia przypadków, dobrych przykładów i praktyk w wybranych obiektach.