Społeczna znajomość koncepcji cyklu życia i jej odniesienie środowiskowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kostecka, Joanna
Podolak, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie elementów interpretacji pojęcia „cykl życia”; od podstawowego ujęcia biologicznego, przez promujące działania w naukach ekonomicznych (np. „cykl życia produktu”), do zastosowań eksponujących działania prośrodowiskowe, celem ochrony ekosystemów i ich zasobów (np. "środowiskowa ocena cyklu życia" - LCA). Upowszechnienie tego ostatniego pojęcia ma znaczenie dla pilnych i efektywnych kroków ku zmianie sposobu myślenia i działania w ochronie środowiska. Daje więc kolejną szansę w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje także wyniki oceny znajomości LCA w wybranej grupie przedsiębiorców.
The aim of the study is to present elements of the interpretation of the term "life cycle"; from the basic biological approach, through promoting activities in economic sciences ("product life cycle"), to applications exhibiting pro-environmental activities, to protect ecosystems and their resources ("life cycle assessment" - LCA). Dissemination of the latter concept is important for urgent and effective steps to change the way of thinking and acting in environmental protection. It gives another chance in education for sustainable development. The article also presents the results of the assessment of LCA knowledge in a selected group of entrepreneurs.
Opis
Słowa kluczowe
LCA , ochrona środowiska , edukacja , zrównoważony rozwój , environmental protection , education , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), 79–88