Rola świadomości ekologicznej w kształtowaniu wizerunku miejscowości turystycznych (przykład Puszczykowa)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Niezgoda, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Wizerunek miejsca odgrywa istotną rolę w procesie wyboru miejsca pobytu i odpoczynku turystów. Wizerunek może być kształtowany nie tylko przez władze lokalne i podmioty turystyczne, ale również przez opinie turystów, które zależą od ich postaw i wiedzy, w tym świadomości ekologicznej. Celem artykułu jest analiza opinii turystów na portalu Trip Advisor odzwierciedlających wizerunek Puszczykowa (miejscowości o tradycjach letniskowych). Postawiono hipotezę, że położenie miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego przyciąga turystów o wysokiej świadomości ekologicznej i zostaje to odzwierciedlone w ich opiniach umieszczonych na portalu. Przeprowadzona analiza wskazała, że w przypadku Puszczykowa nie można uznać, że turyści w swoich opiniach dzielą się przemyśleniami wynikającymi z praktycznie pojmowanej świadomości ekologicznej.
The image of a place plays an important role in the process of choosing a place to stay and rest tourists. The image can be shaped not only by local authorities and tourist entities, but also by tourists' opinions, which depend on their attitudes and knowledge, including ecological awareness. The aim of the article is to analyze tourists' opinions on the Trip Advisor portal, reflecting the image of Puszczykowo (towns with summer traditions). It has been hypothesized that the location of the town in the immediate vicinity of the Wielkopolski National Park attracts tourists with high ecological awareness and this is reflected in their opinions on the portal. The conducted analysis indicated that in the case of Puszczykowo, it cannot be said that tourists in their opinions share the thoughts resulting from practically understood ecological awareness.
Opis
Słowa kluczowe
turysta , świadomość ekologiczna , wizerunek miejsca , tourist , environmental awareness , image of the place
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 49–56