Repozytorium UR

Polish Journal for Sustainable Development T. 24 cz. 2 (2020)

DSpace Repository

Polish Journal for Sustainable Development T. 24 cz. 2 (2020)

 

Recent Submissions

 • Wiśniewska, Magdalena; Pusz, Agnieszka; Rogalski, Dominik (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Celem pracy było przedstawienie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej oraz w Polsce. W pracy dokonano przeglądu aktów prawnych i dokumentów w zakresie problematyki związanej z szeroko pojętą energetyką i ...
 • Śliwa, Mateusz; Miazga, Natalia (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Do wysokiego średniorocznego wskaźnika kosztów gospodarowania odpadami o przeznaczeniu leczniczym, przyczynia się obecnie wiele czynników. Rosną także koszty środowiskowe ich obecności w ekosystemach. Konsumenci jako ...
 • Sudoł, Magdalena; Zapałowska, Anita (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Utylizacja słomy przez jej zagospodarowanie w energetyce jest rozwiązaniem optymalnym, przynoszącym wszechstronne korzyści. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie podkarpackim. ...
 • Staśkiewicz, Marcin; Lelicińska-Serafin, Krystyna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Właściwości technologiczne komunalnych osadów ściekowych wskazują na różne możliwości ich zagospodarowania. Osady ściekowe posiadają także potencjał w zakresie zastosowania jako odnawialne źródło energii. W pracy wykorzystano ...
 • Korab, Izabela; Jacejko, Patryk (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Odpady komunalne to jeden z istotnych elementów w gospodarce odpadami. Powstają w każdym gospodarstwie domowym, dlatego wszyscy mieszkańcy Polski mają z nimi styczność. Za odbiór i prawidłowe gospodarowanie nimi odpowiedzialna ...
 • Kojder, Klaudia; Śliwka, Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Odpady energetyczne powstające w wyniku spalania paliw stałych, stanowią duże obciążenie dla środowiska ze względu na ich właściwości fizykochemiczne oraz ilość. Popioły lotne i denne ze spalania węgla brunatnego i kamiennego ...
 • Koc-Jurczyk, Justyna; Jurczyk, Łukasz; Wanowicz, Dawid (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  W pracy omówiono możliwości wykorzystania biogazu powstającego z komunalnych osadów ścieków w procesie fermentacji mezofilowej w Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej. W 2017 roku do WKF skierowano 18 308 m3 osadów ściekowych, ...
 • Kiryluk, Aleksander (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Jedną z przyczyn zmian klimatycznych są duże emisje spalin z elektrociepłowni i wielu palenisk domowych. W celu zmniejszenia tych emisji wprowadza się stopniowe przechodzenie na produkcję energii elektrycznej ze źródeł ...
 • Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Artykuł przedstawia problem wykorzystywania prywatnych zbiorów publikacji po zakończeniu działalności zawodowej. Wskazano na brak procedur umożliwiających przekazanie prywatnego księgozbioru do biblioteki uczelni po przejściu ...
 • Kasperek, Robert (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  W pracy przeanalizowano aktualny stan energetyki wodnej oraz możliwości jej rozwoju. Techniczny potencjał hydroenergetyczny Polski będący na poziomie 12 tys. GWh/rok jest wykorzystany obecnie w 20%. Możliwości zwiększenia ...
 • Kamiński, Arkadiusz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  Gospodarka o obiegu zamkniętym staje się faktem. Będzie miała wpływ na wszystkie sektory w tym również na rafinerie ropy naftowej. Staną one przed koniecznością zmiany modeli biznesowych i układów technologicznych. Z jednej ...
 • Kaczmarska, Kornelia; Gąsior, Jan; Alvarez, Bernadeta; Nowak, Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2020)
  W ekosystemach naturalnych odczyn glebowy jest stabilny i powiązany z warunkami siedliskowymi. W glebach uprawnych użytkowanych rolniczo istnieje ciągła potrzeba korekty odczynu do poziomu odpowiadającego wymaganiom roślin. ...