Kształtowanie się chemicznych właściwości gleby brunatnej pod wpływem symulowanego kwaśnego opadu w doświadczeniu lizymetrycznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kaczmarska, Kornelia
Gąsior, Jan
Alvarez, Bernadeta
Nowak, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W ekosystemach naturalnych odczyn glebowy jest stabilny i powiązany z warunkami siedliskowymi. W glebach uprawnych użytkowanych rolniczo istnieje ciągła potrzeba korekty odczynu do poziomu odpowiadającego wymaganiom roślin. W badaniach lizymetrycznych określono tempo zakwaszania i jego zasięg w profilu gleby brunatnej użytkowanej rolniczo pod wpływem symulowanego kwaśnego opadu. Oszacowano, że zakwaszenie gleby symulowanym kwaśnym opadem równoważne sumie zasad wymiennych poziomu Ap gleby brunatnej, zwiększa w przesączach lizymetrycznych stężenie magnezu 15 krotnie i wapnia 9 krotnie, w porównaniu do przemywania wodą. Wprowadzane kationy wodorowe eliminują z kompleksu sorpcyjnego gleby kationy zasadowe, a wraz ze wzrostem stężenia zwiększają zasięg wymywania w profilu gleby. W górnej części profilu pojawia się glin wymienny. Stopień wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego gleby brunatnej pod wpływem zakwaszenia równoważnego sumie zasad wymiennych poziomu Ap, w stropowej części profilu obniża się do zera, natomiast w części spągowej wykazuje nikłą reakcję. Pod wpływem zwiększającego się zakwaszenia dynamika w profilu przyswajalnych form magnezu jest niejednoznaczna, zwiększa się zasobność w przyswajalny fosfor w poziomach Ap i B, natomiast zasobność przyswajalnego potasu nie ulega większym zmianom.
In natural ecosystems, the soil reaction is stable and related to the habitat conditions. In arable soils used for agricultural purposes, there is a constant need to correct the reaction to the level corresponding to the requirements of plants. In lysimeter studies, the rate of acidification and its extent were determined in the profile of agricultural brown soil under the influence of simulated acid rainfall. It was estimated that acidification of the simulated acid rainfall, equivalent to the sum of exchange bases of the brown soil Ap level, increased the concentration of magnesium 15-fold and calcium 9-fold in lysimeter filtrates compared to washing with water. The introduced hydrogen cations eliminate alkaline cations from the soil sorption complex, and with increasing concentration they increase the leaching range in the soil profile, exchangeable aluminum appears in the upper part of the profile. The degree of saturation of the brown soil sorption complex under the influence of acidification equivalent to the sum of exchangeable bases of the Ap level decreases to zero in the top part of the profile, while in the bottom part shows a slight reaction. Under the influence of increasing acidity, the dynamics in the profile of available magnesium forms is ambiguous, the available phosphorus content increases in the A and B levels, while the available potassium content does not change significantly.
Opis
Słowa kluczowe
profil glebowy , skład przesączy , przyswajalne formy magnezu , fosforu i potasu , soil profile , filtrate composition , available forms of magnesium , phosphorus and potassium
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 9–18