Właściwości paliwowe komunalnych osadów ściekowych jako odnawialnego źródła energii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Staśkiewicz, Marcin
Lelicińska-Serafin, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Właściwości technologiczne komunalnych osadów ściekowych wskazują na różne możliwości ich zagospodarowania. Osady ściekowe posiadają także potencjał w zakresie zastosowania jako odnawialne źródło energii. W pracy wykorzystano badania własne, oceniono potencjał badanych osadów ściekowych jako odnawialnego źródła energii oraz wskazano możliwości ich zagospodarowania. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie wartości ciepła spalania oraz wysokie zawartości ogólnej substancji organicznej w analizowanych osadach ściekowych.
The technological properties of municipal sewage sludge indicate various possibilities of its management. They also have potential for use as a renewable energy source. The paper uses own research on the fuel properties of municipal sewage sludge, analyses the results of the research, assesses the potential of the sewage sludge as a renewable energy source and indicates the possibilities of its management. The research shows high values of combustion heat and high content of total organic matter in the analysed sewage sludge.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka odpadami , komunalne osady ściekowe , właściwości paliwowe , odnawialne źródło energii , termiczne przekształcanie , współspalanie , waste management , municipal sewage sludge , fuel properties , renewable energy source , thermal conversion , co-incineration
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 77–84