Postawy konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Śliwa, Mateusz
Miazga, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Do wysokiego średniorocznego wskaźnika kosztów gospodarowania odpadami o przeznaczeniu leczniczym, przyczynia się obecnie wiele czynników. Rosną także koszty środowiskowe ich obecności w ekosystemach. Konsumenci jako integralni uczestnicy rynku, wpisują się poprzez swoje postawy w proces szeroko rozumianej gospodarki odpadami o przeznaczeniu leczniczym. W opracowaniu przedstawiono istotę oraz najważniejsze determinanty związane z domowymi odpadami tej grupy. Wykorzystano metodę desk research oraz przeprowadzono badania ankietowe w zakresie postaw konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym.
Many factors currently contribute to the high average annual cost of managing hazardous waste from the pharmaceutical group. The environmental costs of their presence in ecosystems are also rising. Consumers as integral market participants, through their attitudes, fit into the process of widely understood waste management for medicinal purposes. Description presents the essence and the most important determinants related to domestic waste of this group. The desk research method was used and a questionnaire survey was carried out on consumer attitudes towards domestic waste for medicinal purposes.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka odpadami , konsument , odpady niebezpieczne , farmaceutyki , ankieta , waste management , consumer , hazardous waste , pharmaceutical waste , questionnaire
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 91–100