Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa na obszarze województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Sudoł, Magdalena
Zapałowska, Anita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Utylizacja słomy przez jej zagospodarowanie w energetyce jest rozwiązaniem optymalnym, przynoszącym wszechstronne korzyści. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie podkarpackim. Analizę przeprowadzono w układzie powiatów. Oszacowano produkcję, zapotrzebowanie w rolnictwie, nadwyżkę oraz potencjał energetyczny słomy. Badania wykazały, że nadwyżka słomy możliwa do wykorzystania na cele energetyczne w województwie podkarpackim wynosi 256 408 t. Obliczony potencjał energetyczny słomy wskazuje na możliwość zastosowania na większą skalę w sektorze ciepłownictwa i wynosi 2 666 644 GJ. Największy potencjał energetyczny słomy odnotowano w powiatach: łańcuckim, dębickim,, ropczycko-sędziszowskim, jarosławskim i przemyskim. Najniższym potencjałem charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki, niżański i tarnobrzeski.
Using straw through its use in the energy sector is the optimal solution, with many advantages. The article presents the possibilities of using straw for energy purposes in Podkarpackie Province. The analysis was performed in 21 districts of Podkarpackie Province. The production, agricultural demand, surplus and energy potential of straw were estimated. The study showed that surplus for energy purposes is equal to 256 408 tones which could provide 2,666,644 GJ energy anually. The highest energy potential of straw was recorded in the following districts: łańcucki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, jarosławski and przemyski. While the lowest energy potential is characterised by bieszczadzki, niżański and tarnobrzeski districts.
Opis
Słowa kluczowe
województwo podkarpackie , biomasa , słoma , potencjał energetyczny , Podkarpackie Province , biomass , straw , energy potential
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 85–90