Polish Journal for Sustainable Development T. 24 cz. 2 (2020)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej i w Polsce
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2020) Wiśniewska, Magdalena; Pusz, Agnieszka; Rogalski, Dominik
  Celem pracy było przedstawienie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej oraz w Polsce. W pracy dokonano przeglądu aktów prawnych i dokumentów w zakresie problematyki związanej z szeroko pojętą energetyką i energetyką odnawialną. Przedstawiono również perspektywy rozwoju OZE w Polsce na podstawie aktualnie złożonej dokumentacji dotyczącej Polityki energetycznej, istniejących rozporządzeń i zakładanych celów jakie musi osiągnąć Polska w kolejnych latach, a także najnowszych danych o planowanych inwestycjach z zakresu OZE takich jak morskie farmy wiatrowe.
 • Pozycja
  Postawy konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2020) Śliwa, Mateusz; Miazga, Natalia
  Do wysokiego średniorocznego wskaźnika kosztów gospodarowania odpadami o przeznaczeniu leczniczym, przyczynia się obecnie wiele czynników. Rosną także koszty środowiskowe ich obecności w ekosystemach. Konsumenci jako integralni uczestnicy rynku, wpisują się poprzez swoje postawy w proces szeroko rozumianej gospodarki odpadami o przeznaczeniu leczniczym. W opracowaniu przedstawiono istotę oraz najważniejsze determinanty związane z domowymi odpadami tej grupy. Wykorzystano metodę desk research oraz przeprowadzono badania ankietowe w zakresie postaw konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym.
 • Pozycja
  Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa na obszarze województwa podkarpackiego
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2020) Sudoł, Magdalena; Zapałowska, Anita
  Utylizacja słomy przez jej zagospodarowanie w energetyce jest rozwiązaniem optymalnym, przynoszącym wszechstronne korzyści. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie podkarpackim. Analizę przeprowadzono w układzie powiatów. Oszacowano produkcję, zapotrzebowanie w rolnictwie, nadwyżkę oraz potencjał energetyczny słomy. Badania wykazały, że nadwyżka słomy możliwa do wykorzystania na cele energetyczne w województwie podkarpackim wynosi 256 408 t. Obliczony potencjał energetyczny słomy wskazuje na możliwość zastosowania na większą skalę w sektorze ciepłownictwa i wynosi 2 666 644 GJ. Największy potencjał energetyczny słomy odnotowano w powiatach: łańcuckim, dębickim,, ropczycko-sędziszowskim, jarosławskim i przemyskim. Najniższym potencjałem charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki, niżański i tarnobrzeski.
 • Pozycja
  Właściwości paliwowe komunalnych osadów ściekowych jako odnawialnego źródła energii
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2020) Staśkiewicz, Marcin; Lelicińska-Serafin, Krystyna
  Właściwości technologiczne komunalnych osadów ściekowych wskazują na różne możliwości ich zagospodarowania. Osady ściekowe posiadają także potencjał w zakresie zastosowania jako odnawialne źródło energii. W pracy wykorzystano badania własne, oceniono potencjał badanych osadów ściekowych jako odnawialnego źródła energii oraz wskazano możliwości ich zagospodarowania. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie wartości ciepła spalania oraz wysokie zawartości ogólnej substancji organicznej w analizowanych osadach ściekowych.
 • Pozycja
  Opinia młodych mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w ich otoczeniu
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2020) Korab, Izabela; Jacejko, Patryk
  Odpady komunalne to jeden z istotnych elementów w gospodarce odpadami. Powstają w każdym gospodarstwie domowym, dlatego wszyscy mieszkańcy Polski mają z nimi styczność. Za odbiór i prawidłowe gospodarowanie nimi odpowiedzialna jest gmina. Ze względu na rosnące objętości powstających odpadów zmuszona jest do stałego monitorowania sytuacji a także do poznawania zdania mieszkańców na temat funkcjonowania systemu GO. Dlatego warto przeprowadzać badania opinii. Z odpowiedzi udzielonych przez młodych respondentów przeprowadzonej ankiety wynika, że system zbiórki odpadów w ich otoczeniu oceniają jako prawidłowy i segregują odpady.