Repozytorium UR

Journal of Education, Technology and Computer Science

DSpace Repository

Journal of Education, Technology and Computer Science

 

Czasopismo naukowe JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE jest kontynuacją ukazującego się od 2010 roku kwartalnika Edukacja – Technika – Informatyka. Redaktorzy stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach. Problemy edukacji technicznej i zawodowej: 1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych. 2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych. 3.Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata. 4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej. Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej: 1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość. 2. Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie. 3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT. 4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.

Collections in this community

Recent Submissions