Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 14 (2014)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 14
 • Pozycja
  SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO NT. ROZWAŻANIA NAD ISTOTĄ POLITYKI I POLITYCZNOŚCI (RZESZÓW, 22 KWIETNIA 2013 R.)
  (2014-06-20) Pięta-Szawara, Anna
  W dniu 22 kwietnia 2013 roku odbyło się w siedzibie Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, obradujące pod hasłem „Rozważania nad istotą polityki i polityczności”. Zostało zorganizowane przez Zakład Teorii Państwa, Prawa i Poli-tyki. Zgromadziło reprezentantów pięciu krajowych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.W czasie obrad, które odbyły się w sali Czytelni Katedry Politologii, zgromadzeni wysłuchali dziesięciu referatów. Uczestnicy obradowali w trzech sekcjach. On 22 April 2013 was held at the headquarters of the Department of Political Science of the University of Rzeszów-here I National Scientific Seminar, which met under the slogan „Consider-ing on the nature of policy and politics.” It was organized by the Department of Theory of State, Law and Policy. It brought together representatives of five national research centers: Uni-versity of the Jagiellonian University. Adam Mickiewicz University in Poznan, Lodz University of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and Rzeszow State. During the meeting, which took place in the hall of the Department of Political Science Reading Room, gathered heard ten papers. Partic-ipants debated in three sections.
 • Pozycja
  GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 5 CZERWCA 2012 R. IV KK 22/12, OSNKW 2012, Z. 11, POZ. 115
  (2014-06-20) Klejnowska, Monika
  Autorka aprobuje tezę glosowanego postanowienia, wskazując jednocześnie, że jest ona inte-resująca, ponieważ porusza zagadnienie bardzo często występujące w praktyce orzeczniczej. Niniejsza glosa zasadniczo jest próbą ukazania, w jaki sposób powinien się kształtować wy-miar kary w postępowaniu odwoławczym, szczególnie w przypadku kary łącznej. Jednym z najważniejszych ograniczeń, jakie pojawia się po wniesieniu środka zaskarżenia, jest zakaz reformationis in peius. Sąd odwoławczy zawsze powinien uwzględniać to ograniczenie. Jednak proces wymiaru kary nigdy nie powinien przebiegać rutynowo. Sąd odwoławczy powinien mieć na względzie obowiązujące zasady wymiaru kary zawarte w kodeksie karnym. The author approves the reasoning in the judgment commented on, at the same time finding it interesting as it touches upon the issue very frequently faced by jurisprudence. This commentary, essentially is a show to attempt what should be mete out a punishment in court of appeal, especially in a case so called joint punishment. One of the most important limita-tion that appears after lodging an appeal to the criminal court is connected with reformatio in peius. The court of appeal should respects this limitation. But the meting out a punishment never should be automatic. The court of appeal must comply with a rules of criminal code.
 • Pozycja
  DYSKUSYJNA RÓWNOŚĆ W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  (2014-06-20) Janowski, Mieczysław
  W niniejszej dyskusji chciałbym zwróci uwagę na jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych, tj. zasadę równości, która, według mnie, jest nieprzestrzegana przy wyborach do organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego. Według mnie, wybory do rad gmin będą-cych miastami na prawach powiatu oraz rad powiatów i sejmików województw, ze względu na sposób przeliczania głosów na mandaty, nie spełniają kryterium równości. Ponieważ następuje przeliczenie oddanych głosów na okręgi wyborcze, a nie poszczególne organy samorządu teryto-rialnego. Dążenie do pełnego respektowania konstytucyjnej zasady równości obywateli powinno, w moim przekonaniu, doprowadzić do niezbędnych zmian w ordynacji wyborczej, czyli potrakto-wanie całej jednostki samorządu terytorialnego jako rzeczywiście jednego organu, do którego dokonuje się wyborów, oraz zmiany podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze według zasad obowiązujących przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. In this discussion I’d like to draw attention to one of the basic constitutional principles, i.e. the principle of equality which, in my opinion, is not observed in elections to legislative bodies of local government unit. As far as I am concerned the elections to district councils being the cities with district (poviat?) rights and district (poviat) councils and regional parliaments due to the method of counting the votes to seats do not meet the criterion of equality because there is the counting of the votes cast to constituencies and not to individual local government authorities. Striving after full respecting of the constitutional principle of citizens’ equality should, in my opinion, lead to necessary changes in the electoral system, that is, treating the whole local govern-ment unit as really one body to which there are elections and the change of distribution of seats between the eligible electoral committees according to the rules binding in the elections to the European Parliament.
 • Pozycja
  POJĘCIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO I PRZESŁANKI JEGO OCHRONY
  (2014-06-20) Ziółkowski, Michał
  Celem artykułu jest analiza pojęcia wzoru przemysłowego, które występuje w ustawie – Prawo własności przemysłowej, zakresu przyznawanej ochrony oraz ograniczeń w możliwości uzyskania prawa z rejestracji. Artykuł ten odnosi się także do przesłanek ochrony wzoru przemysłowego, czyli nowości, indywidualnego charakteru oraz widoczności. This article aims to analyze the concept and definition of industrial design, under the industri-al property act, the scope of protection and restrictions regarding obtaining the right of registration. The article also refers to conditions for the protection of the industrial design, i.e. novelty, individ-ual character and visibility.
 • Pozycja
  KARNOPROCESOWE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R.
  (2014-06-20) Bachurska, Beata
  W artykule omówione zostały postulaty zmian w zakresie prawnej ochrony informacji w polskim procesie karnym zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 178a oraz art. 180 w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Rozważaniaściśle proceduralne poprzedzone zostały objaśnieniem zagadnień teoretycznych związanych z przyjętym przez autorkę podziałem informacji na informacje objęte tajemnicą oraz informacje niejawne, a także z instytucją zakazów dowodowych, co było nieodzowne do prowadzenia dal-szych wywodów. Publikacja stanowi próbę oceny projektowanych zmian oraz odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie środki zastosowane przez polskiego ustawodawcę są gwarantem właści-wych proporcji między poznaniem prawdy materialnej a ochroną dóbr, które byłyby naruszone, gdyby poznanie to nie podlegało ograniczeniom. The article refers to changes in the legal protection of information in Polish criminal law as per proposed wording of art. 178a and art. 180 contained in draft amending the law – the Code of Criminal Procedure and some other laws. Strictly procedural considerations were preceded by explanation of the theoretical issues regarding the settled by the author classification of infor-mation on strictly confidential, classified and institution of evidentary prohibition, which was essential for maintaining further arguments. This publication is an attempt to assess the proposed changes and to answer the question whether the actual measures taken by the Polish legislature guarantee the right balance between established notion of pecuniary truth and protection of proper-ty that would be infringed if such notion was not a subject to restrictions.