Wybrane zagadnienia prawa energetycznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-06-20
Autorzy
Kosior, Wojciech J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Handel paliwami i energią stanowi nie tylko ważną gałąź gospodarki państwa, ale jest rów-nież istotnym elementem zapewniającym jego bezpieczeństwo strategiczne. Dlatego też istotne jest stworzenie stabilnych ram prawnych regulujących kwestie związane z tym obrotem. W Polsce głównym źródłem tych ram jest ustawa – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU nr 54, poz. 348). Z uwagi na swoje znaczenie ustawa ta była kilkakrotnie poddawana konstytucyjnej ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Wydane w wyniku kontroli wyroki i wyrażone w nich poglądy ukierunkowały polskie prawo energetyczne, zapewniając konstytucyjną zgodność, a tym samym stabilność i gwarancję bezpieczeństwa energetycznego państwa. Niniejszy artykuł stanowi prezentację powyższych zapatrywań Trybunału Konstytucyjnego wraz ze stosownym komentarzem. The Energy Law Act of April 10th 1997 regulates one of the most important sectors of econ-omy which is the trade of fuels and energy. Because of the importance of the energy branch for providing national security, it is necessary to ensure stability of the law governing the aforemen-tioned field. Therefore, provisions of the Energy Law Act have been repeatedly subjected constitu-tional review by the Constitutional Court. This article presents the thesis of court judgments along with comments. The points of view presented in the Court’s judgments are a source of valuable knowledge for those involved in energy law.
Opis
Słowa kluczowe
prawo energetyczne , Trybunał Konstytucyjny , energia i paliwa , energy law , Constitutional Court , energy and fuels
Cytowanie