DYSKUSYJNA RÓWNOŚĆ W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-06-20
Autorzy
Janowski, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W niniejszej dyskusji chciałbym zwróci uwagę na jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych, tj. zasadę równości, która, według mnie, jest nieprzestrzegana przy wyborach do organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego. Według mnie, wybory do rad gmin będą-cych miastami na prawach powiatu oraz rad powiatów i sejmików województw, ze względu na sposób przeliczania głosów na mandaty, nie spełniają kryterium równości. Ponieważ następuje przeliczenie oddanych głosów na okręgi wyborcze, a nie poszczególne organy samorządu teryto-rialnego. Dążenie do pełnego respektowania konstytucyjnej zasady równości obywateli powinno, w moim przekonaniu, doprowadzić do niezbędnych zmian w ordynacji wyborczej, czyli potrakto-wanie całej jednostki samorządu terytorialnego jako rzeczywiście jednego organu, do którego dokonuje się wyborów, oraz zmiany podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze według zasad obowiązujących przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. In this discussion I’d like to draw attention to one of the basic constitutional principles, i.e. the principle of equality which, in my opinion, is not observed in elections to legislative bodies of local government unit. As far as I am concerned the elections to district councils being the cities with district (poviat?) rights and district (poviat) councils and regional parliaments due to the method of counting the votes to seats do not meet the criterion of equality because there is the counting of the votes cast to constituencies and not to individual local government authorities. Striving after full respecting of the constitutional principle of citizens’ equality should, in my opinion, lead to necessary changes in the electoral system, that is, treating the whole local govern-ment unit as really one body to which there are elections and the change of distribution of seats between the eligible electoral committees according to the rules binding in the elections to the European Parliament.
Opis
Słowa kluczowe
wybory , samorząd terytorialny , zasada równości , konstytucja , kodeks wyborczy , elections , local government , principle of equality , constitution , election code
Cytowanie