Polish Journal for Sustainable Development

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie (Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie) ukazywały się jako rocznik w latach 1997-2014. Powstawały dzięki działalności badawczej członków obu Towarzystw, a także dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Od długiego czasu promowały zrównoważony rozwój prezentując badania o nachyleniu środowiskowym, interpretując ich znaczenie dla edukacji społeczeństwa w powiązaniu z pozostałymi płaszczyznami tego modelu, zapisanego jako obowiązujący kierunek rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej z roku 1997. Idąc z duchem czasu, widząc potrzebę dalszej promocji zrównoważonego rozwoju zmieniono nazwę czasopisma na POLISH JOURNAL for SUSTAINABLE DEVELOPMENT, pozostając przy szeroko pojętym, przyrodniczym ukierunkowaniu naszych publikacji. W czasopiśmie publikowane są prace zarówno w języku polskim jak i angielskim, prezentujące: 1. Badania nad stanem zasobów środowiska, ich ochroną i rekultywacją, 2. Kształtowanie środowiska w myśl zrównoważonego rozwoju, 3. Badania nad innowacyjnymi technikami i technologiami stosowanymi w ochronie środowiska i promującymi zrównoważony rozwój, 4. Edukacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem troski o różnorodność biologiczną.

Przeglądaj