Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 1 (2021)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 9
 • Pozycja
  Wybrane elementy gospodarowania odpadami w gminie Kańczuga
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Żyga, Sabina; Kostecka, Joanna
  Gospodarka odpadami jest ważną częścią organizacji życia i zrównoważonego rozwoju. Wykonano analizę danych odnoszących się do stanu gospodarki odpadami w Gminie Kańczuga w latach 2013–2019. Dokonano diagnozy systemu gospodarki odpadami na terenie tej gminy wykorzystując elementy metody SWOT. Przeprowadzono także ankietę która pozwoliła na ocenę wybranych zachowań mieszkańców gminy i zbadanie problemu czy gospodarka odpadami w gminie Kańczuga jest zgodna z założeniami ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podjęcie tego tematu umożliwiło wyciągnięcie wniosków odnośnie realnych potrzeb Gminy i działań naprawczych w zakresie organizacji gospodarki odpadami.
 • Pozycja
  „Green Office” jako forma oddolnej studenckiej inicjatywy wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju na uniwersytetach
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Rusak, Kseniya; Batorczak, Anna
  Celem artykułu było opracowanie wskazówek do założenia Green Office na uczelniach w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Green Office to sieć uniwersyteckich inicjatyw studenckich, w celu motywowania społeczności uniwersyteckiej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania były wyniki badań przeprowadzonych według autorskiej metody oceny inicjatyw Green Office na uniwersytetach w Holandii i na Białorusi. Opracowanie może przyczynić się do założenia i efektywnego działania Green Office na uniwersytetach w Polsce.
 • Pozycja
  Realizacja regionalnej polityki energetycznej na podstawie planowania
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Puchalski, Czesław; Saletnik, Bogdan; Wójtowicz-Dawid, Anna
  W pracy przedstawiono ogólne kierunki polityki energetycznej Polski i UE, założenia regionalnej polityki energetycznej w oparciu o prawo energetyczne oraz planowanie energetyczne w gminie w świetle celów PE. Planowanie energetyczne daje możliwość przewidywania zapotrzebowania na energię i koordynowania realizacji PE na różnych szczeblach. Na poziomie gminy występują duże możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przy jednoczesnym obniżeniu emisji gazów oraz wykorzystania zasobów energetyki odnawialnej.
 • Pozycja
  Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie roślin kukurydzy
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Migut, Dagmara; Buczek, Jan; Jańczak-Pieniążek, Marta; Szpunar-Krok, Ewa
  Kukurydza (Zea mays L.) należy do roślin uprawianych powszechnie na całym świecie. Dzięki szerokiej dostępności jest wszechstronnie użytkowanym gatunkiem. Stanowi cenne źródło surowca dla przemysłu spożywczego, spirytusowego i chemicznego oraz doskonałą paszę dla zwierząt. Dynamicznie rozwijającym się kierunkiem wykorzystania roślin kukurydzy jest również jej wykorzystanie na cele energetyczne. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania roślin kukurydzy w aspekcie przemysłowym oraz na cele energetyczne.
 • Pozycja
  Renaturyzacja rzek szansą dla ochrony populacji brzegówki Riparia riparia w Polsce
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Michalicha, Mateusz
  Regulacja i przebudowa rzek oraz ich dolin, oprócz drastycznych zmian hydrologicznych, często prowadzą do zmiany lub zaniku siedlisk cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie narażone na utratę miejsc rozrodu są gatunki bezpośrednio związane z urwistymi brzegami oraz skarpami nadrzecznymi, które powstają w wyniku procesów erozyjnych oraz osuwiskowych. Stosowane intensywne zabiegi hydrotechniczne takie jak prostowanie koryt czy likwidacja nieregularności brzegów powodują zahamowanie naturalnych, procesów rzecznych, które są pożądane. Gatunki ptaków występujące w Polsce, potrzebujące do gniazdowania naturalnych wysokich brzegów, to m. in.: brzegówka Riparia riparia, zimorodek Alcedo atthis oraz żołna Merops apiaster. Coraz liczniej podejmowane są działania, prowadzące do przywrócenia rzekom stanu zbliżonego do naturalnego. Celem renaturyzacji jest nie tylko zwiększenie możliwości retencyjnych, ochrona przed powodziami, lecz także ogólna poprawa funkcjonowania ekosystemów rzecznych oraz zachowanie bioróżnorodności w obrębie ich dolin. Renaturyzacja obejmuje działania takie jak: tworzenie odsłoniętych skarp, naśladujących podcięcia erozyjne, likwidacja umocnień brzegów czy utrzymanie wyrw brzegowych. Oprócz drapieżnictwa, ze strony takich gatunków jak norka amerykańska Neovison vison, lis Vulpes vulpes oraz lokalnie jenot Nyctereutes procyonoides, największym zagrożeniem dla populacji brzegówki jest utrata odpowiednich miejsc rozrodu. Uregulowanie rzeki, gdzie wprowadzone zabiegi hydrotechniczne spowodowały zaburzenie funkcjonowania naturalnych procesów rzecznych, powoduje również straty w lęgach ptaków przez gwałtowne powodzie, które niszczą gniazda wraz z jajami lub pisklętami. Brzegówki w wielu miejscach zaprzestały użytkowania koryt rzecznych jako miejsc lęgowych, zajmując antropogeniczne siedliska, które mają jednak pewne ograniczenia i zagrożenia. Renaturyzacja jest więc ważnym działaniem, które należy podjąć w miejscach, gdzie regulacje w przeszłości przyniosły największe szkody w środowisku. Należy wspierać rozwój terenów antropogenicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobami środowiska naturalnego.