Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 17 (2015)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 8
 • Pozycja
  KRYTYKA HOMOSEKSUALIZMU (HOMOSEKSUALISTÓW) W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW KANADYJSKICH
  (2016-02-29) Maroń, Grzegorz
  Artykuł omawia prawne ramy krytyki homoseksualizmu, w szczególności aktów homoseksualnych, w świetle orzecznictwa kanadyjskich sądów. Analiza uzasadnień sądowych orzeczeń i stanów faktycznych partykularnych spraw prowadzi do określenia aktualnej postaci zasady wolności słowa w kanadyjskim porządku prawnym. Autor stawia tezę, że stopień reglamentacji przedmiotowej wolności w Kanadzie jest nieproporcjonalny do celów, jakim ta reglamentacja ma służyć. Ochrona godności osób homoseksualnych czy tym bardziej ochrona ich przed przemocą nie wymaga delegalizacji wszelkich form krytyki wobec tej grupy osób. Pojęcie mowy nienawiści powinno być interpretowane wąsko. Trafne jest stanowisko Sądu Najwyższego Kanady wyrażone w sprawie Trinity Western University v. British Columbia College of Teachers, że wolność słowa oraz wolność sumienia i religii uprawnia do nazywania aktów homoseksualnych niemoralnymi czy grzesznymi, ale nie do krzywdzącego dyskryminowania gejów i lesbijek poprzez wymierzone przeciwko nim działania.
 • Pozycja
  SPOŁECZNE NIEBEZPIECZEŃSTWO JAKO CECHA FAKTYCZNA KARALNEGO PRZYWŁASZCZENIA AUTORSTWA LUB KARALNEGO WPROWADZENIA W BŁĄD CO DO AUTORSTWA
  (2016-02-29) Tomczyk, Mateusz
  Społeczne niebezpieczeństwo stanowi cechę faktyczną każdego kryminalizowanego w polskim prawe karnym typu ludzkiego zachowania się. W zakresie tego mowa jest o potrzebie ochrony dobra społecznego jako wysoce cenionego stanu rzeczy, który jest istotny nie tylko w płaszczyźnie indywidualnej, lecz także ogólnospołecznej, czyli ponad jednostką (zasada nullum crimen sine periculo sociali w odniesieniu do etapu stanowienia prawa). Wobec tego w artykule prezentowana jest kwestia definicji takiego dobra społecznego, jaka może leżeć u podstaw aksjologicznego i teleologicznego uzasadnienia dla kryminalizacji typu zachowania się określanego znamionami ustawowymi: przywłaszczanie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa (art. 115 ust. 1 prawa autorskiego). Chodzi tutaj o dobro osobiste autorstwa oraz jego rolę w stosunkach społecznogospodarczych dotyczących z jednej strony wyłącznie jednostki (autora), a z drugiej strony jego grupy środowiskowej oraz ogółu społeczeństwa w kraju. W konkluzji formułowane są wnioski w przedmiocie różnic między pojęciem i znaczeniem autorstwa dla jednostki i dla środowiska. Poruszane jest także zagadnienie zakresu penalizacji, tj. kwestii zagrożenia karą penalną. Nadto, wskazywana jest kwestia sposobu uruchamiania procedury karnej.
 • Pozycja
  ZÁZNAM A POZNÁMKA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  (2016-02-29) Sudzina, Milan
  Autor w artykule analizuje kwestie związane z wpisem nieruchomości do ksiąg wieczystych w Republice Słowackiej. Omawia zagadnienie wprowadzenia praw do katastru nieruchomości poprzez instytucję zapisu w sytuacji, gdy następuje zmiana w prawie własności nieruchomości (powstanie, zmiana, wygaśnięcie) na podstawie umowy. Zmiany te mogą dotyczyć także ograniczenia dysponowania nieruchomością czy jej obciążania.
 • Pozycja
  WZGLĘDNY USTAWOWY WYMÓG POSIADANIA KWALIFIKACJI PRZEZ WOLONTARIUSZA JAKO PRZEJAW DĄŻENIA DO PROFESJONALNEJ REALIZACJI WOLONTARIATU
  (2016-02-29) Opar, Anna
  Pierwsza część opracowania stanowi przegląd definicji wolontariatu. Uznanie za wolontariat działalności świadczonej bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie na rzecz innych, a wykraczającej poza więzi rodzinno-koleżeńskie sprowokowało pytanie o zasadność ustawowej regulacji działalności pełniącej przecież w końcu funkcję subsydiarną. Kolejnym, drugim elementem składowym przeprowadzanej charakterystyki stała się próba analizy przepisu wspomnianej ustawy, którego brzmienie dało impuls do refleksji nad jego funkcją. Przepis stanowiący podstawę podjętego t zagadnienia został określony treścią art. 43 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Analizę przeprowadzono w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczył kwalifikacji wolontariusza. Drugi odniósł się do spełniania przez wolontariusza wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń. W końcowej, trzeciej części, broniąc treści przepisu, uznano, że nie należy odczytywać względnego ustawowego wymogu posiadania kwalifikacji przez wolontariusza jako przejawu dążenia do profesjonalizacji działalności wolontariackiej rozumianej jako komercjalizacja. Zdecydowanie uzasadnione w świetle przedstawionych opinii stało się uznanie względnego ustawowego wymogu posiadania kwalifikacji przez wolontariusza za oznakę dążenia do profesjonalnej realizacji wolontariatu. W konkluzji uznano bez wątpienia, że im większymi kompetencjami może się wykazać wolontariusz, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że jego praca stanie się użyteczna.
 • Pozycja
  ROZGRANICZENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – ZARYS PROBLEMATYKI
  (2016-02-29) Łukasiewicz, Jakub M.
  Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie procedury rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz wznowienia granic i ewidencyjnego ustalenia granic, a także wskazania relacji pomiędzy tymi postępowaniami. Ponadto, w opracowaniu omówiono znaczenie występującego w doktrynie pojęcia granicy prawnej oraz dokonano oceny przydatności tego pojęcia.