KRYTYKA HOMOSEKSUALIZMU (HOMOSEKSUALISTÓW) W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW KANADYJSKICH

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-02-29
Autorzy
Maroń, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Artykuł omawia prawne ramy krytyki homoseksualizmu, w szczególności aktów homoseksualnych, w świetle orzecznictwa kanadyjskich sądów. Analiza uzasadnień sądowych orzeczeń i stanów faktycznych partykularnych spraw prowadzi do określenia aktualnej postaci zasady wolności słowa w kanadyjskim porządku prawnym. Autor stawia tezę, że stopień reglamentacji przedmiotowej wolności w Kanadzie jest nieproporcjonalny do celów, jakim ta reglamentacja ma służyć. Ochrona godności osób homoseksualnych czy tym bardziej ochrona ich przed przemocą nie wymaga delegalizacji wszelkich form krytyki wobec tej grupy osób. Pojęcie mowy nienawiści powinno być interpretowane wąsko. Trafne jest stanowisko Sądu Najwyższego Kanady wyrażone w sprawie Trinity Western University v. British Columbia College of Teachers, że wolność słowa oraz wolność sumienia i religii uprawnia do nazywania aktów homoseksualnych niemoralnymi czy grzesznymi, ale nie do krzywdzącego dyskryminowania gejów i lesbijek poprzez wymierzone przeciwko nim działania.
The article deals with the legal framework of criticism of homosexuality, particularly homosexual acts, in the light of the Canadian case law. Analysis of court opinions and the facts of particular cases leads to determine the present form of the freedom of expression in the Canadian legal order. The author argues that the degree of free speech restriction in Canada is disproportionate to the aims which this restriction is to serve. Protecting the dignity of homosexual persons, or even more to protect them from violence, does not require outlawing all forms of criticism towards this group of people. The concept of hate speech should be interpreted narrowly. Accurate is the position of the Supreme Court of Canada expressed in Trinity Western University v. British Columbia College of Teachers that freedom of speech and freedom of conscience and religion entitles to call homosexual acts immoral or sinful, but not to unfair discrimination against gays and lesbians by actions against them.
Opis
Słowa kluczowe
krytyka homoseksualizmu , wolność słowa , orzecznictwo , Kanada
Cytowanie