WZGLĘDNY USTAWOWY WYMÓG POSIADANIA KWALIFIKACJI PRZEZ WOLONTARIUSZA JAKO PRZEJAW DĄŻENIA DO PROFESJONALNEJ REALIZACJI WOLONTARIATU

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-02-29
Autorzy
Opar, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Pierwsza część opracowania stanowi przegląd definicji wolontariatu. Uznanie za wolontariat działalności świadczonej bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie na rzecz innych, a wykraczającej poza więzi rodzinno-koleżeńskie sprowokowało pytanie o zasadność ustawowej regulacji działalności pełniącej przecież w końcu funkcję subsydiarną. Kolejnym, drugim elementem składowym przeprowadzanej charakterystyki stała się próba analizy przepisu wspomnianej ustawy, którego brzmienie dało impuls do refleksji nad jego funkcją. Przepis stanowiący podstawę podjętego t zagadnienia został określony treścią art. 43 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Analizę przeprowadzono w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczył kwalifikacji wolontariusza. Drugi odniósł się do spełniania przez wolontariusza wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń. W końcowej, trzeciej części, broniąc treści przepisu, uznano, że nie należy odczytywać względnego ustawowego wymogu posiadania kwalifikacji przez wolontariusza jako przejawu dążenia do profesjonalizacji działalności wolontariackiej rozumianej jako komercjalizacja. Zdecydowanie uzasadnione w świetle przedstawionych opinii stało się uznanie względnego ustawowego wymogu posiadania kwalifikacji przez wolontariusza za oznakę dążenia do profesjonalnej realizacji wolontariatu. W konkluzji uznano bez wątpienia, że im większymi kompetencjami może się wykazać wolontariusz, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że jego praca stanie się użyteczna.
Opis
The first part of the paper offers an overview of definitions of voluntary work. Recognition of an unpaid activity performed consciously and out of one’s own will for the benefit of others and extending over the family relations or acquaintances as voluntary work raised the question of legitimacy of the statutory regulation of such a subsidiary activity. Secondly, the article constitutes an attempt to analyze the statutory regulation mentioned above and contains some reflection upon its function. The regulation which is the subject of discussion is described in art. 43 of the act on the activities of the public and volunteerism. The analysis is carried out on two planes. The first one concerns the qualifications of a voluntary worker and the second one – requirements adjusted to the type and range of voluntary work. The final, third, part concludes that – defending the content of the regulation – the relative statutory requirement to gain qualifications by a voluntary worker should not be regarded as a sign of seeking professional voluntary activity understood as commercialization. It is justified (in the light of presented opinions) to perceive the relative statutory requirement to have qualifications by a voluntary worker as a sign of seeking the professional realization of the voluntary work. It is concluded that the greater the competence a voluntary worker has, the greater the probability that their work will become useful.
Słowa kluczowe
wolontariat , wolontariusz , karta etyczna wolontariusza
Cytowanie