KARA ARESZTU WOJSKOWEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM WOJSKOWYM XX WIEKU

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-02-29
Autorzy
Kamuda, Dorota
Trybus, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Artykuł stanowi kontynuację opracowania o tym samym tytule (z dopiskiem cz. I). Zawiera prezentację uregulowania kary aresztu wojskowego na gruncie aktualnie obowiązującego Kodeksu karnego z uwzględnieniem niektórych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego. Opracowanie obejmuje również przybliżenie kary aresztu wojskowego przewidzianej w Kodeksie karnym z 1969 r., stanowiącej bez wątpienia poprzedniczkę tej kary w obecnym kształcie. Okoliczność ta przesądziła o prezentacji rozwiązań zawartych w obydwu kodeksach, a dotyczących tej formy reakcji karnej na przestępstwo w ramach jednego opracowania
Opis
Penalty by military arrest in currently existing penal code, taking into account some rules of the executive penal code, is presented in the paper. The study also includes an overview of military arrest penalty in the Penal Code of 1969, which, without doubt, is a predecessor of the penalty in actual form.
Słowa kluczowe
kara aresztu wojskowego , prawo karne wojskowe , przestępstwa wojskowe
Cytowanie