Kategorie wieku w prawie rzymskim okresu królewskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-02-29
Autorzy
Kosior, Wojciech J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Okres królewskiego Rzymu jest to nie tylko czas najstarszej formy ustrojowej państwa rzymskiego, ale jest to także okres kształtowania się prawa rzymskiego określanego mianem archaicznego. Materiał badawczy z tego okresu jest więcej niż ograniczony, gdyż zamyka się w niewielkim zbiorze ustaw królów i subsydiarnych źródłach o charakterze nieprawniczym. Celem artykułu jest zbadanie – pomimo ubogiego materiału badawczego – kategorii wiekowych i ich znaczenia na gruncie prawnym. W najstarszym prawie rzymskim wyróżniono dwie granice wieku: trzech lat na gruncie prawa prywatnego i 50 lat w przypadku prawa publicznego. Pierwsza ze wskazanych granic wyznaczała okres dzieciństwa i pociągała za sobą określone konsekwencje tak dla dziecka, jak i jego rodziców, druga stanowiła cenzus do pełnienia określonych funkcji religijnych i publicznych.
Opis
The royal period of Rome was not only a period of the oldest political system, but it was also the time of molding Roman law, called the archaic law. An exploratory material from the aforementioned period is more than limited, closed in a small collection of kings’ statutes and subsidiary non-legal sources. The aim of this article is to investigate – despite the lack of research sources – age categories and their significance in the legal field. In the oldest Roman law two age categories were distinguished: 3 years in the private law and 50 years in the public law. The first of the indicated categories, determined the childhood period and ensued precise consequences for a child and for its parents. The second category determined an age census for being eligible for some religious and public functions.
Słowa kluczowe
prawo rzymskie, królestwo, kategorie wieku.
Cytowanie