Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 25 (2019)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 13
 • Pozycja
  Artykuł recenzyjny: Brian Leiter, “Why Tolerate Religion?”, Princeton University Press, Princeton 2013, ss. 187
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Maroń, Grzegorz
  Wskazać można dwie główne tezy Why Tolerate Religion? Po pierwsze, religijne roszczenia sumienia nie są z moralnego punktu widzenia ważniejsze od niereligijnych roszczeń sumienia. Racje deontologiczne, utylitarne i epistemiczne nie czynią z religii moralnie szczególnej czy wyjątkowej kategorii. Religijne i świeckie sumienie powinno być na gruncie prawa traktowane jednakowo. Po drugie, prawodawca i sądy nie powinny godzić się na zwalnianie osób z powodu ich przekonań sumienia od ogólnie obowiązującego prawa o neutralnych celach. Prawna akomodacja religijnych i niereligijnych roszczeń sumienia jest moralnie dopuszczalna tylko pod warunkiem, że nie doprowadzi to do przeniesienia kosztów na pozostałych obywateli. U podstaw obu wymienionych tez stoi przyjęte pojęcie religii. Leiter wskazuje trzy cechy będące łącznie udziałem tylko religii. Religie formułują kategoryczne nakazy postępowania, które muszą być spełnione bez względu na wszystko inne. Niektóre religijne przekonania są oparte na wierze, tj. nie odpowiadają one zwykłym standardom dowodzenia i racjonalnego uzasadnienia. W końcu religijne przekonania zapewniają egzystencjalne pocieszenie w odniesieniu do istotnych kwestii ludzkiego życia, takich jak cierpienie i śmierć. Definicja religii autorstwa Leitera jest nieprzekonująca, zwłaszcza z góry odrzucenie przez niego racjonalności religii. Nieprawidłowa charakterystyka religii podaje w wątpliwość zawarte w recenzowanej książce wnioski.
 • Pozycja
  Insolvenčné konania týkajúce sa členov skupiny spoločnost
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Sudzina, Milan
  Autor analizuje wybrane zagadnienia dotyczące transgranicznych skutków postępowań upadłościowych przeciwko członkom grupy spółek na mocy rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie). Autor zajmuje się podstawowymi zasadami, które mają zastosowanie w praktyce postępowania upadłościowego spółek wielonarodowych. Analizuje problemy, które występują w praktyce, na końcu artykułu formułuje sugestie de lege ferenda. Celem artykułu jest analiza specyfiki postępowania upadłościowego członków grupy spółek w państwach członkowskich Unii Europejskiej na mocy europejskiego rozporządzenia w sprawie niewypłacalności (przekształcenie).
 • Pozycja
  Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (rozhodovanie o návrhu na vklad)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Sudzina, Milan
  Autor analizuje kwestię wpisania praw do katastru nieruchomości przez instytucję wpisu, jeżeli prawa do nieruchomości powstały, zostały zmienione lub wygasły na podstawie umowy. W artykule zwrócono uwagę na przebieg postępowania sądowego w tym zakresie. Celem artykułu jest analiza ustawodawstwa dotyczącego katastru nieruchomości oraz orzecznicza sądów powszechnych i organów katastralnych.
 • Pozycja
  Szkoda majątkowa w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k. – rola opinii biegłego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Skawińska, Małgorzata
  Artykuł poświęcony został problematyce szkody w sprawach o przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 k.k. i roli opinii biegłego. Skoncentrowano się na pojęciu znacznej szkody majątkowej z art. 296 § 1 k.k. i sposobie określenia wysokości szkody. Rozważania opierają się na założeniu, że szkoda musi nastąpić w wyniku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku. W artykule przywołane zostały głosy doktryny i judykatury odnoszące się do problemów ustalania zakresu i wysokości szkody na gruncie art. 296 k.k. Na końcu autorka przedstawia własne stanowisko w przedmiocie roli biegłego przy określaniu szkody w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.
 • Pozycja
  Law and philosophy in the face of terrorism – the casus of shooting down a hijacked plane
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Para, Maciej
  The paper discusses the problem of moral responsibility for difficult decisions in the sphere of politics on the example of a former regulation of aviation laws concerning shooting down a hijacked plane. The text analyzes a sentence of the Constitutional Tribunal on the matter, especially the issue of the right to live and the concept of human dignity. A comparison is made between Mill’s utilitarism and Kantian deonthology as two opposing moral philosophies. In the end a hypothesis is made that state authorities should be held morally accountable by the public for their choices, even should that accountability result in their condemnation or the loss of office.