Exceeding the financial plan in terms of costs in local government budgetary entities and budget institutions as a violation of the public finance discipline

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Gonet, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text concerns the analysis of the possibility of recognizing, as a violation of the public finance discipline, exceeding costs in the financial plan by certain public finance sector units, i.e. local government budgetary entities and budget institutions. The Act on violation of public finance discipline penalizes expenditure overdrafts. The conducted analyzes showed that the concepts of „costs” and „expenditures” are not identical. It was found that in the budget institution there may be a violation of the public finance discipline in the scope of property expenditures, which are the only ones listed in the annual financial plan.
W artykule przeanalizowano możliwości uznania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przekraczania przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych, tj. samorządowe zakłady budżetowe i instytucje gospodarki budżetowej, kosztów w planie finansowym. Ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych penalizuje przekroczenie wydatków. Przeprowadzone analizy wykazały, że pojęcia kosztów i wydatków nie są tożsame. Stwierdzono, że w instytucji gospodarki budżetowej może nastąpić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków majątkowych, które jako jedyne wymienione są w rocznym planie finansowym.
Opis
Słowa kluczowe
expenditure , cost , public finance discipline , wydatek , koszt , dyscyplina finansów publicznych
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 64–71