Terroryzm i jego finansowanie w kontekście nowelizacji art. 165a k.k.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Golonka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są zagadnienia dotyczące przestępstwa finansowania terroryzmu określonego w art. 165a k.k. Przepis ten w ciągu kilku ostatnich lat był niejednokrotnie nowelizowany, co już w założeniu nie jest poprawne, a dodatkowo rodzi obawę o jakość tworzonego prawa. W omawianym przypadku niepokój ten okazuje się być w pełni uzasadniony, czego rozwinięciu poświęcony jest niniejszy artykuł. Kwestie związane z finansowym wspieraniem terroryzmu zostały w nim zaprezentowane w szerszym kontekście, uwzględniającym ich tło, jakim jest problematyka terroryzmu. W świetle aktualnego stanu prawnego tworzy je definicja „przestępstwa o charakterze terrorystycznym” zawarta w art. 115 § 20 k.k. Sposób ujęcia tego przestępstwa wobec jednoczesnego braku odrębnego typu zabronionego, który określałby zamach terrorystyczny, znajdują swoje przełożenie w trudnościach związanych z wykładnią art. 165a k.k. Ich ukazaniu, a także wysunięciu stosownych postulatów de lege ferenda poświęcone jest niniejsze opracowanie.
The subject of the study are issues related to the crime of financing terrorism, described in Article 165a of the Criminal Code. This provision in the last few years has been amended many times, what is not correct in principle, and additionally raises the concern about the quality of the law being created. In the discussed case these fears turn out to be fully justified. Issues related to the financial support of terrorism in this study have been presented in a broader context, taking into account their background, which is the problem of terrorism. In the light of the current legal situation, this creates the definition of "terrorist offenses" regulated in Article 115 § 20 of the Criminal Code. The manner of describing this crime, in the face of simultaneous lack of a separate type of prohibited act, which would define a terrorist attack, is reflected in the difficulties related to the interpretation of the Article 165a of the Criminal Code. Their presentation, as well as to put forward some relevant de lege ferenda postulates, is devoted to this study.
Opis
Słowa kluczowe
terroryzm , finansowanie terroryzmu , Kodeks karny , terrorism , financing of terrorism , Criminal Code
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 46–63