Szkoda majątkowa w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k. – rola opinii biegłego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Skawińska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony został problematyce szkody w sprawach o przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 k.k. i roli opinii biegłego. Skoncentrowano się na pojęciu znacznej szkody majątkowej z art. 296 § 1 k.k. i sposobie określenia wysokości szkody. Rozważania opierają się na założeniu, że szkoda musi nastąpić w wyniku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku. W artykule przywołane zostały głosy doktryny i judykatury odnoszące się do problemów ustalania zakresu i wysokości szkody na gruncie art. 296 k.k. Na końcu autorka przedstawia własne stanowisko w przedmiocie roli biegłego przy określaniu szkody w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.
The article was devoted to reflections on the manner of the damage in cases concerning the offense of abuse of trust under art. 296 of the Criminal Code associated with the role of expert opinion. The article is focused on the meaning of “significant property damage”, used by the Polish legislator in the art. 296 § 1 of the Criminal Code and the manner of determining the damage. The considerations are based on the assumption, that the damage must take place through the abuse of the authority or by failing to perform duties. The article mentions positions of polish doctrine and judicature relating to the problems of determining the extent and the amount of damage on the basis of art. 296 of the Criminal Code. In the end, the author presents her own opinion in the subject of the role of expert opinion.
Opis
Słowa kluczowe
przestępstwo nadużycia zaufania , niegospodarność , znaczna szkoda majątkowa , sposób określenia szkody , opinia biegłego , crime of trust abuse (breach) , mismanagement , significant property damage , manner of determining the damage , expert opinion
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 116–129