Vývoj justície a transformácia justičnćh orgánov na Slovensku po roku 1989

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bujňák, Branislav
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Po listopadzie 1989 r. na Słowacji, a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, miały miejsce znaczące zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Zmiany te dotyczyły niemal każdej dziedziny życia społecznego, ale nie obejmowały wymiaru sprawiedliwości. Transformacja społeczno-kulturowa miała początkowo charakter jedynie wizualny, ponieważ przeobrażenie życia zwykłych ludzi było trudne, a nawet niemożliwe. Zmiany trwają także obecnie. Jednak w niektórych obszarach procesy związane ze zmianą systemu politycznego następują bardzo powoli lub prawie wcale. Przykładem tego jest obszar wymiaru sprawiedliwości, tj. sądownictwo.
After November 1989, in Slovakia, as well as in other Central and Eastern European countries, significant political, economic and social changes took place. These changes related to almost every area of social life, not to the justice. It is true that socio-cultural changes as such were at first only of an optical nature, since their transformation into ordinary people's life was difficult in many ways, or even impossible, and ultimately still going on. In some areas, however, the processes associated with the change of the political system have come very slowly or almost at all. An example of this is the area of justice, ie the judiciary.
Opis
Słowa kluczowe
sprawiedliwość , system polityczny , konstytucja Republiki Słowackiej , justice , political system , Constitution of the Slovak Republic
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 23–32