Problem ustalenia zdarzenia medycznego w przypadku leczenia z pogranicza eksperymentu medycznego oraz innych powikłań leczenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Ciepiela, Lesław
Ciepiela, Katarzyna
Jacek, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono i oceniono możliwość ustalenia zdarzenia medycznego w przypadku leczenia z pogranicza eksperymentu medycznego z uwzględnieniem zagadnień powikłań leczenia niektórych chorób onkologicznych. Artykuł przedstawia również zagadnienie i ocenę powikłań pierwotnie innych przyczyn zachorowania – w tym zakażenie pacjenta biologiczne i chorobotwórcze. Rozstrzyganie o obecności zdarzenia medycznego wymaga wieloprofilowej analizy. Należy ponadto podkreślić niezwykłą złożoność organizmu człowieka, fakty koincydencji nieskończonej ilości kombinacji w zakresie genomu, oddziaływania pomiędzy organizmem a innymi żywymi organizmami, w tym patogenami z zewnątrz, idącego w dekady odziaływania środowiska naturalnego z jego postępującym zanieczyszczeniem, zbyt powolny proces wytwarzania nowych mechanizmów ochronnych.
The article presents and assessed the possibility determination of a medical event in the case of treatment from the borderline of a medical experiment including issues of complications of treatment of certain oncological diseases. The article discusses the issue of primary complications of other causes of disease - including biological and pathogenic patient infection. The resolution of the presence of a medical event requires a multi-profile case analysis. It should also be emphasized the extraordinary complexity of the human body, the facts of the coincidence of an infinite number of genomic combinations, the interaction between the organism and other living organisms, including pathogens from the outside, decades of impact of the environment with its progressive pollution, too slow process of producing new protective mechanisms.
Opis
Słowa kluczowe
zdarzenie medyczne , prawo , eksperyment medyczny , uporczywa terapia , medical event , law , medical experiment , persistent therapy
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 33–45