Freedom of assembly in the light of the constitution and other normative acts of the Republic of Poland and the Kingdom of Spain – historical and comparative perspective: an outline

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Ferens, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this paper is to compare selected Polish and Spanish normative acts, with a particular focus on the Constitution of the Republic of Poland and the Spanish Constitution, in terms of implementation of one of the fundamental civil liberties, i.e. freedom of assembly. The right to peaceful assembly is guaranteed by a democratic state ruled by law. Nevertheless, the state is responsible for ensuring the security of participants in such gatherings, thus it may impose by statute necessary restrictions, insofar as security, public order or the rights and freedoms of others are threatened. Measures taken by the authorities cannot, though, lead to a violation of freedom of assembly as such. As a result of the democratic transitions and consequently the passing of the Constitutions, both Poland and Spain reinstituted the rule of law and safeguarded civil rights and liberties. The paper attempts to discuss, on the one hand, the legal status quo regarding the protection of freedom of peaceful assembly as well as the imposed restrictions and on the other hand the historical context
Celem niniejszego opracowania jest porównanie wybranych polskich i hiszpańskich aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej i Konstytucji Hiszpanii, pod kątem realizacji jednej z podstawowych swobód obywatelskich, tj. wolności zgromadzeń. Prawo do pokojowego zgromadzenia się jest gwarantowane przez demokratyczne państwo prawa. Tym niemniej, państwo jest również odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników takich zgromadzeń, a więc dopuszczalne jest narzucanie niezbędnych określonych ustawą ograniczeń, o ile zagrożone jest bezpieczeństwo, porządek publiczny lub prawa i wolności innych osób. Środki przedsięwzięte przez władze nie mogą jednak prowadzić do naruszenia wolności zgromadzeń jako takiej. Na skutek demokratycznej transformacji ustrojowej, a w konsekwencji uchwalenia konstytucji, zarówno Polska, jak i Hiszpania przywróciły rządy prawa i zagwarantowały ochronę praw i wolności obywatelskich. W opracowaniu podjęto próbę omówienia, z jednej strony, obecny stan prawny odnośnie ochrony prawa do pokojowych zgromadzeń jak i narzuconych na nie ograniczeń, a z drugiej strony kontekstu historycznego.
Opis
Słowa kluczowe
freedom of assembly , Constitution of the Republic of Poland , Spanish Constitution , civil liberties , public order , comparative law perspective , wolność zgromadzeń , Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej , Konstytucja Hiszpanii , swobody obywatelskie , porządek publiczny , perspektywa prawnoporównawcza
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (40) 2023, s. 21-46