Telemedycyna w obliczu pandemii COVID-19 – zalety i wady

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Zaręba, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pandemia COVID-19 spowodowała wiele wyzwań dla systemu opieki medycznej. W celu kontynuowania bezpiecznej i skutecznej opieki zdrowotnej nad pacjentami chorymi na COVID-19 i osobami zdrowymi konieczne było wprowadzenie wielu istotnych zmian w modelach praktyki lekarskiej. Mimo że telemedycyna została pierwotnie opracowana w celu zapewnienia podstawowej opieki dla pacjentów z obszarów wiejskich lub odległych od ośrodka świadczącego usługi medyczne, to wybuch pandemii COVID-19 spowodował jej gwałtowny rozwój. W celu zapobiegania i ograniczania przenoszenia się wirusa, pacjenci i personel medyczny musieli szybko dostosować się do tego modelu opieki medycznej. Telemedycyna obejmuje szeroki zakres specjalności i praktyk opieki lekarskiej świadczonych przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Za pomocą telefonów, zdalnych urządzeń, wiadomości e-mail, czatów wideo lub konferencji możliwa jest interakcja pomiędzy pacjentem a personelem medycznym bez potrzeby fizycznego kontaktu. Dzięki postępowi technologicznemu rośnie akceptacja i aprobata dla telemedycyny, ponieważ ten model opieki zdrowotnej jest skutecznym i efektywnym narzędziem poprawy jakości życia i dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jednakże w praktyce telemedycyny pojawiają się bariery prawne, etyczne i technologiczne, które powodują, że społeczeństwo niechętnie korzysta z tego typu opieki zdrowotnej. Dlatego też należy się zastanowić jakie zalety i wady ma wprowadzenie opieki medycznej w formie telemedycyny, w szczególności w czasie pandemii COVID-19.
The COVID-19 pandemic has created many challenges for the health care system. In order to continue safe and effective health care for COVID-19 patients and healthy individuals, many significant changes in medical practice models were required. Although telemedicine was originally developed to provide primary care for patients in rural or remote areas from a medical provider, the outbreak of the COVID-19 pandemic caused its rapid expansion. In order to prevent and reduce transmission of the virus, patients and medical staff had to quickly adapt to this model of medical care. Telemedicine encompasses a wide range of medical care specialties and practices delivered using information and communication technology. Using phones, remote devices, emails, video chats, or conferences, it is possible for patients and medical staff to interact without the need for physical contact. With advances in technology, there is a growing acceptance and endorsement of telemedicine because this model of healthcare is an effective and efficient tool for improving quality of life and access to primary and specialty care. However, there are legal, ethical, and technological barriers to the practice of telemedicine that make the public reluctant to use this type of healthcare. Therefore, it is important to consider the advantages and disadvantages of implementing medical care in the form of telemedicine, particularly during the COVID-19 pandemic.
Opis
Słowa kluczowe
telemedycyna , e-zdrowie , pandemia COVID-19 , telemedicine , e-health , COVID-19 pandemic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (40) 2023, s. 152-160