Doktoraty (KNM) / Doctoral Theses (CoMS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 98
 • Pozycja
  Wartości ciśnienia tętniczego a następstwa ostrego udaru niedokrwiennego w obrazowaniu tomografii komputerowej u pacjentów leczonych metodą trombektomii mechanicznej.
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-02-22) Tomaszewska - Lampart Izabella
  Ostry udar niedokrwienny (AIS) jest spowodowany zaburzeniami przepływu krwi w mózgu, które prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek mózgu. Tromboliza dożylna i trombektomia mechaniczna są podstawą obecnej terapii, przy czym ta ostatnia jest stosowana u wybranych pacjentów z radiologicznie potwierdzoną niedrożnością dużych naczyń. Jednym z istotnych parametrów determinujących wynik leczenia są wartości ciśnienia tętniczego zarówno wyjściowe jak i podczas interwencji terapeutycznej. Optymalne docelowe wartości ciśnienia krwi podczas MT w AIS wciąż jednak pozostają kontrowersyjne. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy parametrami ciśnienia tętniczego w trakcie trombektomii mechanicznej wykonywanej u pacjentów z AIS, a kontrolną objętością zawału, obrzękiem mózgu oraz powikłaniami krwotocznymi obrazowanymi przy pomocy tomografii komputerowej po 24-36 godzinach od zabiegu. Grupę badaną stanowiło 214 chorych, którzy spełnili kryteria kwalifikacji do badania. Należało do nich rozpoznanie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego niedrożnością ICA lub MCA1 leczone metodą trombektomii mechanicznej w znieczuleniu ogólnym. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że podczas zabiegu mechanicznej trombektomii, u pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym, konieczne jest ograniczanie zarówno zmian ciśnienia tętniczego jak i czasu, w którym utrzymują się nieprawidłowo obniżone lub podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi.
 • Pozycja
  Wykorzystanie technik biomedycznego obrazowania molekularnego w modelu zwierzęcym dysplazji oskrzelowo-płucnej
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-18) Kołodziej Magdalena
  BPD to najczęstsza przewlekła choroba płuc występująca u skrajnych wcześniaków, która ma poważne i długoterminowe konsekwencje. Tak zwana „nowa” BPD charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem płuc, obejmującym zmniejszoną septację pęcherzyków płucnych, zaburzoną waskularyzację płucnego łożyska naczyniowego oraz zmiany patologiczne oskrzeli, co prowadzi do zmniejszenia możliwości oddechowych małych pacjentów. Celem pracy była analiza zmian tkanek płuc w modelu zwierzęcym BPD oraz porównanie uzyskanych wyników ze zdrową kontrolą. Do badań wykorzystano mysi model BPD. Skrawki płuc zostały przebadane pod kątem zmian morfometrycznych oraz z wykorzystaniem mikrospektroskopii w podczerwieni FPA-FTIR oraz S-FTIR. Wyniki wszystkich wykonanych analiz wykazały wyraźne różnice pomiędzy tkanką płuc osobników chorych i zdrowych. Zmiany molekularne w oskrzelach dotyczą głównie wzrostu ilości konformacji AI α-helisy, kolagenu oraz tyrozyny, a w pęcherzykach płucnych zmian ilości amidów I i II rzędu, kolagenu, tyrozyny, DNA czy RNA, oraz zmian konformacyjnych tych związków. Mikrospektroskopia w podczerwieni FTIR jest odpowiednio czułym narzędziem do charakteryzowania zmian w płucach w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej w populacji zwierzęcej. Stwierdza się również wysoką zgodność otrzymanych wyników z wynikami innych metod badania zmian patologicznych w dysplazji oskrzelowo-płucnej.
 • Pozycja
  Ocena układu wewnątrzwydzielniczego i wybranych biomarkerów metabolizmu u pacjentów narażonych na prenatalną ekspozycję na alkohol
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-27) Domin Agnieszka
  Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) łączy istnienie dysfunkcji fizycznych (niedoboru wysokości i masy ciała, małogłowia, dysmorfii) oraz zaburzeń w rozwoju poznawczym i społecznym. Celem pracy była popularyzacja wiedzy o FASD i problemach somatycznych tych pacjentów. Grupa badana liczyła 64 dzieci w wieku 5 miesięcy-16,5 lat, grupa kontrolna - 23 dzieci. Stwierdzono znaczny odsetek niskorosłości i niskiej masy urodzeniowej (SGA) co wymaga monitorowania pod kątem zaburzeń wzrastania i dojrzewania oraz prowadzenia dokładnej diagnostyki różnicowej. Wykazano znaczny odsetek dzieci (zwłaszcza z SGA) z niedoborem witaminy D. Niedobór wzrostu w grupie SGA wynosił 35,29%. Dodatkowe problemy to insulinooporność i dyslipidemia. Częściej także stwierdzano zaburzenia pokwitania. Małogłowie dotyczyło 50,91% pośród badanej grupy dzieci. Częstość współwystępowania niedoboru wysokości i masy ciała wynosiła w całej grupie 25,0%. U dzieci z FAS wysokość ciała < 10 centyla stwierdzono u 73,08%, a poniżej 3 centyla 53,85%. Niższe wartości IGF-1 stwierdzono u dzieci z niższych przedziałów centylowych. Nie wykazano korelacji pomiędzy stężeniem białka Klotho a parametrami gospodarki wapniowo-fosforanowej, IGF-1 czy BMI. Wyższe stężenia białka Klotho stwierdzono w grupie pacjentów z FASD i małogłowiem (różnice nieistotne statystycznie), konieczne są dalsze badania w tym zakresie.
 • Pozycja
  Trend sekularny występowania cukrzycy typu 1 w województwie podkarpackim w latach 2009- 2019
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-27) Brzuszek Marta
  Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób wieku dziecięcego. Na świecie, w Europie, a także w Polsce, liczba zachorowań gwałtownie wzrasta. Średni wskaźnik zapadalności na cukrzycę typu 1 w populacji dzieci i młodzieży do 18. roku życia, w badanych latach 2009- 2019 wynosi 21,2 dzieci/ 100 tys. osób/ rok. Powiaty o najwyższym wskaźniku zapadalności to: strzyżowski, przeworski i łańcucki ( 30/ 100 tys./ rok). Zaobserwowano wzrastającą tendencję wskaźnika zapadalności we wszystkich grupach wiekowych, w szczególności w grupie dzieci w wieku 5-9 i 10- 14 lat. Zapadalność była większa i istotnie zróżnicowana w populacji chłopców w poszczególnych powiatach oraz w grupie dzieci zamieszkujących w mieście. Potwierdzono także istotną statystycznie zależność pomiędzy liczbą zachorowań, a sezonem zachorowania. Najwięcej dzieci zachorowało w październiku i listopadzie, a najmniej w maju i w czerwcu.
 • Pozycja
  Ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku 80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego.
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-12-09) Brożonowicz, Justyna
  Celem pracy była ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku 80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego. Analizą objęto 282 osoby hospitalizowane na Oddziale Geriatrycznym SP ZOZ w Przeworsku w okresie od stycznia 2019 do marca 2020 roku. W pierwszym etapie przeprowadzono kwalifikację lekarską, wstępny wywiad bezpośredni oraz ankietową część badania. W drugim etapie przeprowadzono badanie z wykorzystaniem standaryzowanych skal i kwestionariuszy, wykonano testy funkcjonalne, pomiar wzrostu i masy ciała oraz przeprowadzono analizę składu masy ciała. Sprawność funkcjonalna w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego u ponad połowy badanych nie była obniżona. U większości badanych stwierdzono obniżenie sprawności funkcjonalnej w zakresie złożonych czynności dnia codziennego. Większość badanych nie zostało uznanych za osoby niesamodzielne. Jakość życia badanych we wszystkich domenach skali WHOQOL-Bref oceniona została na poziomie przeciętnym. Niższy poziom sprawności funkcjonalnej, występowanie niesamodzielności oraz niższa jakość życia związane były z płcią żeńską, wyższym wiekiem, niską siłą mięśniową kończyn górnych i dolnych, gorszą mobilnością. większą liczbą przyjmowanych leków oraz większą liczbą chorób współistniejących. Wyższy poziom sprawności funkcjonalnej, mniejsze ryzyko występowania niesamodzielności oraz wyższa jakość życia związane były z lepszą równowagą oraz lepszym stanem poznawczym badanych. Stwierdzono również, że zawartość masy tłuszczowej w organizmie związana była z poziomem sprawności funkcjonalnej, występowaniem niesamodzielności i jakością życia w badanej grupie. Konieczne jest kontynuowanie badań dotyczących poziomu sprawności funkcjonalnej, jakości życia i niesamodzielności w grupie hospitalizowanych osób starszych.