Z technologią informacyjną do matematyczno-przyrodniczej krainy. Raport z projektu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kandzia, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest raportem z przeprowadzonego przez autorkę projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01 pt. „Z technologią informacyjną do matematyczno-przyrodniczej krainy”. Był on dedykowany uczniom klas VIII szkoły podstawowej w Warszawie. Głównym jego celem było podniesienie/rozwój kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi, związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Przedstawiono krótką charakterystykę projektu oraz analizę przyrostu wiedzy uczniów w zakresie fizyki, informatyki i matematyki.
The article is a report on the project carried out by the author co-financed by the National Center for Research and Development from European funds WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01 entitled: With information technology to the mathematical and natural land. It was dedicated to eighth grade students of elementary school in Warsaw. The main goal was to increase/develop general development competences in the field of mathematics and natural sciences in close correlation with information technologies related to correct argumentation, critical and independent thinking, logic and heuristics. Short project characteristics and analysis of students’ knowledge growth in physics, computer science and mathematics were presented.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , platforma Moodle , matematyka , fizyka , informatyka , projekt edukacyjny , technologia informacyjna , computer science , educational project , information technology , mathematics , Moodle platform , physics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 211–217