Socjodemograficzne i psychospołeczne uwarunkowania gotowości pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept

Abstrakt
Wstęp: Prezentowana praca podejmuje temat gotowości pielęgniarek do uczenia się i rozwoju w kontekście nowych uprawnień pielęgniarskich dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept. Cel pracy: Analiza zróżnicowania gotowości pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych i psychospołecznych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 414 pielęgniarek POZ i 342 pielęgniarek AOS województwa podkarpackiego. Wykorzystano: Kwestionariusz autorstwa własnego, GPUR, LBQ oraz SWLS.Wyniki: Badania własne wykazały, że spośród czynników socjodemograficznych to wiek, poziom wykształcenia i posiadanie dodatkowych uprawnień istotnie wpływały na gotowość pielęgniarek do ordynowania leków. Gotowości do uczenia się i rozwoju kształtowała się na poziomie przeciętnym i dotyczyła najczęściej doskonalenia zawodowego w miejscu pracy. Wśród badanych pielęgniarek przeważały osoby o stwierdzonym przeciętnym i niskim poziomie satysfakcji z życia i stanowiły one łącznie blisko 75% badanej grupy. Wyższy poziom wypalenia zawodowego grupy odpowiadał mniejszej gotowość do ordynowania tych leków. Wnioski: Wśród czynników wpływających na dysponowanie gotowością do ordynowania leków istotnymi okazały się posiadanie kursu w dziedzinie pielęgniarstwa, satysfakcja z życia oraz wybrane skale gotowości do uczenia się i rozwoju.
Introduction: The presented thesis addresses the topic of nurse readiness for learning and development in the context of new nursing mandates for prescribing. The aim of study: The purpose of the study was to analyze the diversity of nurses' readiness to administer medication and to write prescriptions depending on selected sociodemographic and psychosocial factors. Material and methods: The study was conducted among 414 POZ nurses and 342 AOS nurses in the Podkarpackie voivodship. Were used:GPUR, LBQ, SWLS and Self-Assessment Questionnaire. Results: Our own research has shown that among the sociodemographic factors, age, educational attainment and additional entitlement have significantly influenced nurses' readiness to administer medication. The willingness of nurses to learn and develop was related to the professional readiness of the respondents. Among the surveyed POZ and AOS nurses prevalence of persons with average and low level of life satisfaction prevailed, which together accounted for almost 75% of the examined group. Higher levels of occupational burns related to lack of efficacy were associated with less willingness to administer drugs. Conclusions: Among the factors influencing the readiness to administer drugs, the possession of a course in nursing, life satisfaction and selected scales of readiness for learning and development have been found as essential.
Opis
Słowa kluczowe
Pielęgniarka , recepta , gotowość , Nurse , prescription , readiness
Cytowanie