Postawy studentów wobec naruszania uczciwości akademickiej

Abstrakt
W pracy została podjęta próba poznania i zrozumienia prawidłowości funkcjonowania wartości uczciwości w życiu jednostki oraz grupy w kontekście procesu edukacji, uzyskana poprzez badanie postaw wobec naruszania uczciwości akademickiej wśród studiującej młodzieży. Analiza wyników badań opisanych w pracy, pozwala na diagnozę postaw młodzieży akademickiej wobec naruszania uczciwości akademickiej. określenie kierunku postaw młodzieży wobec naruszania uczciwości akademickiej z uwzględnieniem trzech komponentów zawartych w tych postawach: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, reprezentowanego odpowiednio przez czynniki pragmatycznej racjonalizacji, autorefleksji moralnej i funkcjonowania moralnego. W tym celu wykorzystano autorskie narzędzie Skala Postaw Wobec Naruszania Uczciwości Akademickiej – SPNA. Celem badania było także określenie niektórych czynników podmiotowych lub/i przedmiotowych w kształtowaniu się tych postaw.
The study attempts to recognize and understand the functioning of the values of integrity in the life of an individual and a group in the context of the education process, which was obtained by examining attitudes towards academic dishonesty among students. The analysis of the results described in the paper contains the diagnosis of the attitudes of academic youth towards violating academic integrity. Three components – cognitive, emotional and behavioral which compose attitudes were discussed. They were called pragmatic rationalization, moral self-reflection and moral functioning respectively. The aim of the study was also to determine some subjective and / or objective factors in shaping these attitudes towards academic dishonesty. The Scale Towards Academic Dishonesty was used that was designed for the purpose of this study. A sample of 761 university students participated.
Opis
Promotor: dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - 408 s.
Słowa kluczowe
postawy , nieuczciwość akademicka , uczciwość akademicka , plagiat , oszustwa naukowe , attitudes , academic dishonesty , academic honesty , plagiarism , academic cheating
Cytowanie