Doktoraty (KNS) / Doctoral Theses (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 142
 • Pozycja
  Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas klęsk naturalnych na terenie województwa śląskiego w latach 2010-2018
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2024-06-11) Wystalski, Andrzej
  Rozprawa „Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas klęsk naturalnych na terenie województwa śląskiego w latach 2010-2018” zajmuje się tematyką zagrożeń występujących w określonych tytułem ramach geograficznych i czasowych podczas niebezpiecznych anomalii pogodowych oraz formami przeciwdziałania ich negatywnym skutkom przez siły policyjne. Istotnym powodem podjęcia tej tematyki są zmiany klimatyczne zachodzące na świecie, które w coraz większym stopniu odczuwalne są w naszym kraju i stanowią istotny powód do niepokoju – szczególnie w kontekście braku w pełni adekwatnych do potrzeb sposobów reagowania na nie ze strony przewidzianych do tego organizacji. Uwaga ta po części dotyczy również Policji, która pomimo znacznego zaangażowania swoich funkcjonariuszy w omawianym obszarze czasowym na terenie województwa śląskiego, nie była w stanie podejmować w pełni zadawalających działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas klęsk naturalnych. Występujące oznaki słabości w funkcjonowaniu tej formacji w tym kontekście muszą niepokoić, tym bardziej iż w przyszłości wystąpić mogą w Polsce poważniejsze od dotychczasowych anomalie pogodowe. Wybór województwa śląskiego w pracy ma związek ze znacznym stopniem skażenia środowiska naturalnego, jaki teren ten „odziedziczył” w dużej mierze po okresie polityki gospodarczej PRL-u. Powstałe zanieczyszczenia stwarzają obecnie poważne zagrożenia – m.in. w czasie występowania anomalii pogodowych. Okres lat 2010-2018 wybrany został ze względu na harmonogram „katastrof naturalnych”, które wówczas na tym terenie występowały, jak również na wewnętrzną sytuację Policji, warunkującą jej możliwości działania. Analiza sytuacji w badanym okresie pozwoliła przy tym zauważyć, że Policja posiada znaczny potencjał rozwojowy, który odpowiednio skierowany, przyczynić się może do zwiększenia jej skuteczności działania w różnych obszarach, w tym również na polu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom klęsk naturalnych w kontekście zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przeprowadzenie rozważań na ten temat związane było z koniecznością zaprezentowania wielu zagadnień wprowadzających i pogłębiających problematykę badawczą. Wykorzystane zostały w tym względzie istotne wiadomości z zakresu nauk o polityce, jak również dyscyplin pokrewnych. Znaczną część rozważań poświęcono również problematyce funkcjonowania organizacji, w tym koncepcji grup dyspozycyjnych. Wśród bloków tematycznych, które znalazły swe odzwierciedlenie w pracy, wymienić należy: - bezpieczeństwo i porządek publiczny; - struktury bezpieczeństwa w Polsce; - rola Policji w systemie bezpieczeństwa państwa; - główne zadania współczesnej Policji; - globalizacja i wyzwania cywilizacyjne; - zmiany klimatu i klęski naturalne we współczesnym świecie; - województwo śląskie w kontekście zagrożeń klęskami naturalnymi; - działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego podczas klęsk naturalnych w województwie śląskim w omawianym czasie, oraz; - współpraca Policji z innymi organizacjami podczas klęsk naturalnych w świetle omawianych doświadczeń. W ramach przedstawienia powyższych grup tematycznych omówione zostały ważne dla zrozumienia istoty tematu zagadnienia; wśród nich wymienić można społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, kulturowe aspekty zachowań ludności podczas klęsk naturalnych, techniczne aspekty przepływu informacji czy też znaczenie kooperacji między Policją a służbami ratowniczo-medycznymi w skali krajowej i międzynarodowej w kontekście zmian zachodzących na świecie. Ważnym celem niniejszej pracy było badanie powodów występowania w działalności Policji problemów podczas klęsk naturalnych. Ich zdiagnozowanie umożliwiło sformułowanie szeregu konkretnych propozycji zmian w pracy tej formacji, które mogą polepszyć skuteczność jej działań i przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego podczas klęsk naturalnych.
 • Pozycja
  Codzienne życie seniorów w Polsce i w Gruzji na przykładzie wybranych społeczności wiejskich
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2024-02-29) Piechowska- Gremplica, Ewa
  Seniorzy zamieszkujący obszary wiejskie są szczególnie zagrożeni wykluczeniem i samotnością. Aktywność fizyczna i społeczna jest kluczowym elementem wspierania zdrowia. W populacji 60+ jest to czynnik współdecydujący o zdrowym starzeniu się i pozytywny środek zdrowotny. Bardzo często mają trudności w dostępie do instytucji wsparcia i zajęć przeznaczonych specjalnie dla nich. Często ich funkcjonowanie zależy od dobrych relacji z sąsiadami i rodziną.
 • Pozycja
  Znaczenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów rzeszowskich uczelni (Studium socjologiczne)
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2024-02-15) Bździuch, Sławomir
  Przedmiotowa rozprawa podejmuje problematykę rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów uczelni rzeszowskich uczestniczących w różnych formach wsparcia współfinansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Rozprawa ta ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozdziały od I do III stanowią wprowadzenie teoretyczne w ramach którego dokonano przeglądu dotychczasowej wiedzy celem wyjaśnieniu wykorzystanych w pracy zagadnień. Natomiast w rozdziałach V i VI zawiera się część empiryczna w ramach której zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych analiz statystycznych zgromadzonego materiału empirycznego. Celem uzyskania odpowiedzi na zadane w pracy pytania oraz weryfikacji założonych hipotez autor niniejszej rozprawy zastosował triangulację metod badawczych. W ramach wspominanej triangulacji wykorzystano metody ilościowe i jakościowe oraz analizę treści. Dokładny opis wykorzystanych metod oraz narzędzi badawczych jak również przyjętych w ramach niniejszej pracy założeń został zawarty w rozdziale nr IV stanowiącym rozdział metodologiczny. W zakończeniu do rozprawy ujęto w sposób syntetyczny wyniki uzyskane w ramach badań empirycznych oraz sformułowano najważniejsze wnioski.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2024-02-15) Załęski, Grzegorz
  Granie w gry wideo to druga najpopularniejsza aktywność deklarowana przez współczesnych nastolatków. Czynność ta może wpływać na poprawę sprawności poznawczej u młodzieży szkolnej. Celem pracy było wzbogacenie wiedzy w zakresie określenia różnic jakie występują w funkcjonowaniu komponentu poznawczego postawy uczenia się młodzieży szkolnej grającej i niegrającej w gry wideo. W badaniach uczestniczyło 121. osób w wieku od 14 do 16 lat. Byli to uczniowie sześciu szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Ostatecznie wyróżniono 3 grupy ze względu na deklarację i częstotliwość grania w gry wideo: grających regularnie, grających sporadycznie oraz grupę osób niegrających. Ma podstawie badań własnych uzyskano wyniki różniące się w sposób istotny statystycznie. Młodzież szkolna grająca w gry wideo regularnie bądź sporadycznie charakteryzowała się lepszymi czasami reakcji, większą liczbą punktów i mniejszą liczbą popełnianych błędów w porównaniu z młodzieżą szkolną niegrającą w gry. Niektóre wnioski z badań własnych: Wyższa sprawność elementarnych funkcji poznawczych ucznia przyczynia się do efektywniejszego procesu uczenia się; Granie w gry wideo (sporadyczne bądź regularne) ma istotny wpływ na poprawę sprawności funkcjonowania poznawczego uczniów w zakresie elementarnych funkcji poznawczych; Gatunek użytkowanej gry wideo ma znaczenie w kontekście sprawności funkcji poznawczych ucznia.
 • Pozycja
  Pamięć przeszłości a tożsamość narracyjna byłych mieszkańców nieistniejących miejscowości w województwie podkarpackim oraz ich potomków
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-12-21) Kisała-Bednarz, Marta
  Na terenie województwa podkarpackiego odnaleźć można miejsca, gdzie przed wybuchem II wojny światowej istniały miejscowości, zamieszkane przez wielokulturowe społeczeństwo. Za przyczyną działań okołowojennych przestały one istnieć, a ich mieszkańcy zmuszeni byli do migracji. Zmieniły się również relacje międzyludzkie. Ważne są wspomnienia byłych mieszkańców tych miejscowości, oraz ich potomków. Podejmowanie badań dotyczących pamięci przeszłości mieszkańców Polski jest bardzo istotne dla zrozumienia różnych procesów, które zachodzą współcześnie. Głównym celem prowadzonych badań, oraz niniejszej pracy, jest poznanie, na ile, i w jaki sposób wspomnieniowa narracja byłych mieszkańców nieistniejących wsi oraz ich potomków wywiera wpływ na ich poczucie tożsamości i odwrotnie: na ile ich poczucie tożsamości oddziałuje na pamięć o przeszłości. Przedmiotem badań jest pamięć byłych mieszkańców (oraz ich potomków) wsi, które nie istnieją w chwili obecnej w województwie podkarpackim. Zbadano pamięć przez pryzmat biografii trzech pokoleń. Aspekt pokoleniowy jest ważny, nie tylko ze względu na to, co zostało zapamiętane, i co zostało zapominane, ale także, dlaczego tak się dzieje, że jedne fakty utrwalają się we wspomnieniach, a inne zupełnie znikają z pamięci lub zostają wyparte.