Doktoraty (KNS) / Doctoral Theses (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 127
 • Pozycja
  Via Carpatia w polityce transportowej Unii Europejskiej
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-03-31) Czech Mirosław
  Każde państwo, region czy gmina musi dbać o rozwój i utrzymanie odpowiednich systemów transportowych co na wielu płaszczyznach sprzyja ich rozwojowi społeczno-gospodarczemu. W 2006 r. powstał multilateralny projekt drogi Via Carpatia, szlaku biegnącego na osi północ-południe. Wola jej budowy została wyrażona w „Deklaracji Łańcuckiej” przez ministrów transportu zainteresowanych stron. Dzięki dołączaniu do niego kolejnych państw miał docelowo połączyć Morze Bałtyckie i Egejskie. Wpisywał się w ten sposób w proces zwiększania spójności terytorialnej Unii Europejskiej oraz miał przyczynić do rozwoju społeczno-gospodarczego Europy Środkowej. Obecny stan zaawansowania prac wskazuje, że w ciągu kilku lat budowa powinna zostać pomyślnie zakończona. Celem opracowania jest analiza realizacji postulatów zawartych w Deklaracji dotyczących wzmocnienia współpracy pomiędzy zainteresowanymi państwami, w tym włączenia jej do planów rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej poprzez uznanie za część transeuropejskiej sieci transportowej.
 • Pozycja
  Podejmowanie w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-13) Lasek Wojciech
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka dotycząca podejmowania w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną. W szczególności zaś analiza rozwiązań karnoprocesowych w zakresie poszukiwania, przeprowadzania i kontroli dowodów wykazujących związki z danymi medycznymi, ochrona tych danych z perspektywy prawa karnego procesowego oraz wyodrębnionego działu prawa w postaci prawa medycznego. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera kwestia poufności tych danych. Należy bowiem pamiętać, że tajemnica medyczna jest jedną z najstarszych norm deontologicznych, sięgającą swymi korzeniami starożytności (vide - przysięga Hipokratesa), a która i obecnie zaprząta uwagę ustawodawcy. Dokonana w rozprawie doktorskiej analiza poprawności i kompletności rozwiązań normatywnych, zarówno karnoprocesowych jak i należących do szeroko rozumianego prawa publicznego, pozwala zaproponować zmiany w polskim prawie karnym i medycznym, których celem jest zapewnienie spójności norm tych dwóch gałęzi prawa.
 • Pozycja
  Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-10-21) Kowal-Pawul, Anna
  Wybrany temat jest związany z problemem luki VAT w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej oraz metodami radzenia sobie z tym zjawiskiem. Od 2016 roku w Polsce wprowadza się rozwiązania mające na celu zbudowanie skutecznego systemu kontroli, zarządzania i analizy danych w czasie rzeczywistym, wykorzystując również sztuczną inteligencję. Ten proces w niniejszej pracy określa się mianem cyfryzacji podatku od towarów i usług. Celem głównym podjętych badań jest ocena konsekwencji procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce z punktu widzenia budżetu państwa oraz działalności przedsiębiorstw. Na potrzeby rozważań wyznaczono również cele pomocnicze związane z identyfikacją oraz oceną kosztów i korzyści ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku ze stosowaniem narzędzi w ramach cyfryzacji podatku od towarów i usług. Za cel obrano także ukazanie korzyści z ujednolicenia stawki podatku od towarów i usług jako wsparcia procesu cyfryzacji w walce z negatywnym zjawiskiem luki podatkowej
 • Pozycja
  Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-10-13) Pitera, Rafał
  Wybrany temat jest związany z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. W pracy podjęte zostały próby oceny efektywności działalności SSE w odniesieniu do nakładów jakie się z nimi wiążą. W rozprawie uwzględniono dwa aspekty badań: zarówno teoretyczno-poznawczy, jak również empiryczny. Celem głównym rozprawy doktorskiej była kompleksowa ocena wpływu działalności specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego. W rozprawie podjęto również próbę oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych w województwie podkarpackim. Dokonano analizy korzyści oraz ponoszonych nakładów związanych z utworzeniem strefy w skali kraju, jak i regionu. Przeprowadzono ocenę wpływu kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przedsiębiorstw strefowych oraz skutki dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano analizy jaką rolę pełnią specjalne strefy ekonomiczne w transferze bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Udzielono odpowiedzi w jakim stopniu specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się do utworzenia nowych innowacyjnych przedsięwzięć dla regionu. Podjęto również próbę zidentyfikowania wpływu specjalnych stref ekonomicznych na lokalne rynki pracy oraz regionalny rynek pracy.
 • Pozycja
  Cechy osobowe dyrektora a kultura organizacyjna przedszkola
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-09-23) Pietrzycka, Małgorzata
  Problematyka kultury organizacyjnej przedszkola i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie przewija się w niewielu naukowych dyskusjach. Celem przeprowadzonych badań było wzbogacenie wiedzy dotyczącej budowania kultury organizacyjnej przedszkola w oparciu o zebrane opinie od nauczycieli, rodziców oraz pracowników organu prowadzącego i samorządowców. Prezentowana rozprawa doktorska składa się z trzech części. Część pierwsza to teoretyczny kontekst rozważań. Przeanalizowano w niej zagadnienia związane z cechami osobowymi dyrektora, zarządzanie placówką oświatową, zdefiniowano i scharakteryzowano kulturę organizacyjną przedszkola. Część druga niniejszej pracy doktorskiej przedstawia metodologiczne założenia badań własnych. Zawierają one kolejno: przedmiot i cel badań, problematykę badawczą, hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki zmiennych badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę środowiska badań, organizację i przebieg badań. Trzecia część rozprawy doktorskiej ma charakter empiryczny, obejmuje analizę uzyskanych wyników wraz z ich interpretacją. Trzecia część pracy składa się z czterech punktów i zawiera analizę wyników badań znaczenia cech osobowych dyrektora w relacjach z nauczycielami, rodzicami, z organem prowadzącym i samorządem w budowaniu kultury organizacyjnej przedszkola oraz uogólnione wyniki badań, zakończenie, wnioski i postulaty pedagogiczne.