Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych – doniesienia z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Hetmańczyk, Hewilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sieci to jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata XXI w., tym bardziej że dostęp do internetu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do komputera stacjonarnego, ale dotyczy również wielu urządzeń mobilnych. Przeprowadzone postępowanie badawcze miało na celu ukazanie zasadności edukowania studentów kierunków pedagogicznych w zakresie identyfikowania zagrożeń, w tym cyberprzemocy, które bezpośrednio wiążą się z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Próbę badawczą stanowiła grupa 78 studentów II roku pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przebadana za pomocą anonimowych kwestionariuszy ankiet.
Providing a child with safety on the Internet is one of the most important challenges of contemporary world of the 21st century. Even more so, considering that the access to the internet is possible not only by means of a computer but also applies to many mobile devices. The conducted research was aimed at demonstrating the legitimacy of educating students of pedagogy courses in the scope of identification of threats, including cyber violence, which are directly connected with the use of modern technologies. The study sample was made up of 78 students of the second year of Pedagogy with early-school education specialization and kindergarten education at the Faculty of Pedagogy and Psychology at the University of Silesia in Katowice, surveyed by means of anonymous questionnaires.
Opis
Słowa kluczowe
cyberprzemoc , dziecko , student , nauczyciel , cyber violence , child , student , teacher
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 247–254