Wpływ wybranych czynników motywacyjnych na ilośd spożytych warzyw i owoców przez dzieci w wieku 6-12 lat w stołówkach szkolnych

Abstrakt
Cel pracy Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników motywacyjnych mających wpływ na ilośd spożytych warzyw i owoców przez dzieci w wieku 6-12 lat w stołówkach szkolnych. Materiał i metody Badaniem objęto 106 uczniów uczęszczających na obiady szkolne w danej szkole województwa podkarpackiego. Grupę porównawczą stanowiło 110 uczniów (dobranych pod względem wieku i płci w stosunku do grupy badanej). Dokonano trzykrotnego pomiaru podstawowych parametrów antropometrycznych: masy ciała oraz wysokości ciała. Analiza statystyczna wyników badao została dokonana za pomocą pakietu statystycznego Statistica 10.1 PL, przy przyjęciu najczęściej stosowanych reguł dla wartości prawdopodobieostwa testowego (p). Wyniki Pomiędzy okresem przed eksperymentem i okresem stosowania działao motywujących dzieci do spożywania warzyw, zachodzi znamienna statystycznie różnica w częstości spożywania surówek podczas obiadu. Po zakończeniu działań motywacyjnych częstość spożywania surówek minimalnie spadła, ale zmiana ta nie była istotna statystycznie (p = 0,2044), więc można pozostać przy stwierdzeniu, iż efekt działań motywacyjnych był trwały. W badanej grupie dzieci było 31,1% osób z nadwagą i otyłością. Wnioski 1. Wprowadzenie czynników motywacyjnych w stołówce szkolnej w grupie badawczej przyniosło rezultat w postaci zwiększenia spożycia warzyw i owoców podczas obiadu. Po wyłączeniu czynnika motywacyjnego efekt ten został utrzymany. 2. Czynnikami mającymi istotny wpływ na spożycie warzyw i owoców w stołówce szkolnej były: wskaźnik masy ciała rodziców, czas spędzany przed komputerem przez dzieci oraz wykształcenie matki i ojca. 3. Nadwagę i otyłośd w grupie badanej miało co trzecie dziecko. Nadmiar masy ciała występował znamiennie częściej wśród chłopców niż dziewcząt
Aim of study: The aim of the study was to assess the impact of selected motivational incentives that have influence on the amount of consumed fruits and vegetables by children aged 6-12 years in school canteens. Materials and method: The test group consisted of 106 students, all children attending for school lunches in the school in Podkarpackie region. The control group matched for age and sex accounted for 110 students. The basic anthropometric parameters: body weight, body height were measured three times. Statistical analysis of the test results was performed by means of the statistical package Statistica PL 10.1, assuming the most commonly used rules for test probability values (p). Results: Between the period before the experiment and period of activities motivate children to eat vegetables, there is a statistically significant difference in the incidence of eating salads at lunch. After the experiment, frequency of eating salads slightly decreased, but the change was not statistically significant (p = 0.2044), so the effect of motivational activities was stable. In the test group were 31.1% children with overweight and obesity. Conclusions: 1. Motivational incentives in the school canteen in the research group has brought results in terms of increased fruit and vegetable intake during dinner. After disabling factor incentive effect has been maintained. 2. Significant impact on the consumption of fruit and vegetables in the school canteen were: parents’ body mass index, time spent in front of the computer by children and parents’ education. 3. Overweight and obesity in the study group had every third child. Excess body weight occurred significantly more common among boys than girls.
Opis
Słowa kluczowe
dzieci , zdrowe odżywianie , czynniki motywacyjne , children , healthy eating , motivational incentives , overweight and obesity , nadwaga i otyłość
Cytowanie