Polityka i Społeczeństwo nr 4(19)/2021

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 13
 • Pozycja
  Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z niezależnymi organami nadzorczymi kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na przykładzie działalności Kościoła katolickiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Ciechanowska, Justyna
  Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Danych z niezależnym organem nadzorczym powołanym przez Kościół katolicki. Biorąc pod uwagę niezależność i autonomię Kościoła katolickiego przewidzianą m.in. w Konstytucji RP oraz Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., autor ma na celu wskazanie podstawy, zakresu oraz zasad współpracy między ww. organami. Postara się również przedstawić, jakie korzyści przyniesie taka współpraca nie tylko organom, ale jaki może mieć wpływ na podniesienie poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Pozycja
  Competences of the President of the Republic of Poland in the area of national security
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Wicherek, Damian; Skóra, Michał
  In this article the authors analyze the constitutional provisions and regulations contained in specific laws related to the competences of the President in the field of national security. The aim of the article is to show what real influence the President of the Republic of Poland has on the Polish army and national security. The President performs his duties in the field of authority over the armed forces through the Chief of National Defence.
 • Pozycja
  Technologiczna transformacja społeczna w aspekcie edukacji akademickiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Tuczyński, Krystian
  Treść opracowania w głównej mierze została ukierunkowana na określenie zmian dokonujących się w społeczeństwie pod wpływem rozwoju technologii. Część pierwsza artykułu stanowi przegląd typów społeczeństw wraz z wyszczególnieniem cech charakterystycznych każdego z nich. W dalszej części opracowania przedstawiono rolę edukacji w zmieniającej się sytuacji społecznej. Ostatni punkt wskazuje zakres wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce szkoły wyższej.
 • Pozycja
  Political Marketing, or how to win elections?
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Rudnik, Mariusz
  The subject of the presented article is the problem of political marketing as a way to electoral victory. Marketing, promotion and advertising are useful instruments for achieving political goals. The ability to apply these means in practice is an expression of growing professionalism in the field of political knowledge. Marketing instruments are useful not only during election campaigns, but also in the everyday activities of political leaders, social institutions, political parties, trade unions and other participants in political life. This may concern the design and practical application of various political strategies, creating the image of a politician of a newly established political organisation, advertising to the public the government's policy of significant importance for the state or promoting the image of a country, city or region . In recent decades, election campaigns have taken on a permanent character, not being limited as before to the closed periods immediately preceding voting. Thus, knowledge of marketing has become more important in the political environments of modern countries. The adaptation of professional marketing techniques to the sphere of political action and the use of the potential of modern media have significantly influenced the way politics is conducted. The goals, methods and strategy of a political campaign are, in a sense, determined by the audience and the media. The American campaign model has become a model for many countries, especially those – like Poland – which have embarked on the path of democratic transformation after 1989.
 • Pozycja
  Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Piękoś, Karol; Hadała-Skóra, Anna
  Wybory, za pomocą których zbiorowy suweren dokonuje wyboru swoich przedstawicieli, są podstawowym sposobem kreowania składu poszczególnych organów władzy publicznej. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy przebiegu, a także skutków wyborów do Izby Reprezentantów przeprowadzonych 10 sierpnia 2020 r. w Trynidadzie i Tobago podczas światowej pandemii COVID-19. Wskazano również na liczne budzące niepokój wydarzenia, które dla współczesnych państw demokratycznych są sygnałem ostrzegawczym. Analiza prowadzi do konkluzji, że wybory przeprowadzone na Trynidadzie i Tobago ze względu na nietypową kampanię wyborczą można uznać za szczególne.