Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce w odbiorze społecznym. Uwagi na tle badań przeprowadzonych w 2019 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Giedrojć, Marzenna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: W jaki sposób Polacy w XXI w. postrzegają osoby z niepełnosprawnością? Czy rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami sprzyja ich integracji z pełnosprawnymi? Zastosowano metody analizy porównawczej i statystycznej badań własnych z 2019 r. i CBOS z lat 2000, 2007 i 2017, a także analizy porównawczej tekstów w ramach Disability Studies. Na postawy Polaków wobec osób z niepełnosprawnościami wpływ mają wiedza na temat niepełnosprawności, częstość kontaktu z tymi osobami oraz uwarunkowania społeczno-demograficzne. Następuje odchodzenie od medycznego rozumienia niepełnosprawności na rzecz polityki integracyjnej z pełnosprawnymi. Potrzebna jest zmiana paradygmatu podejścia do niepełnosprawności od pomagania „chorym niepełnosprawnym” w kierunku działań mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równych praw i możliwości.
The aim of this article is to try to answer the questions: How do Poles in the 21st century perceive people with disabilities? Does the development of sport for people with disabilities foster their integration with non-disabled people? In search of answers to these questions, a comparative and statistical analysis of our own research from 2019 and CBOS surveys from 2000, 2007 and 2017 was carried out. The considerations allow the following conclusions: Poles' attitudes towards people with disabilities are influenced by knowledge about disability, frequency of contact with these people and sociodemographic conditions. A shift is taking place from a medical understanding of disability to a policy of integration with non-disabled people. What is needed, however, is a paradigm shift in the approach to disability from helping the 'disabled sick' towards measures to ensure equal rights and opportunities for people with disabilities.
Opis
Słowa kluczowe
osoby z niepełnosprawnością , wykluczenie , sport osób z niepełnosprawnościami , polityzacja niepełnosprawności , people with disabilities , exclusion , disability sport , politicisation of disability
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(19)/2021, s. 18–31