Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Piękoś, Karol
Hadała-Skóra, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wybory, za pomocą których zbiorowy suweren dokonuje wyboru swoich przedstawicieli, są podstawowym sposobem kreowania składu poszczególnych organów władzy publicznej. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy przebiegu, a także skutków wyborów do Izby Reprezentantów przeprowadzonych 10 sierpnia 2020 r. w Trynidadzie i Tobago podczas światowej pandemii COVID-19. Wskazano również na liczne budzące niepokój wydarzenia, które dla współczesnych państw demokratycznych są sygnałem ostrzegawczym. Analiza prowadzi do konkluzji, że wybory przeprowadzone na Trynidadzie i Tobago ze względu na nietypową kampanię wyborczą można uznać za szczególne.
Elections, through which the collective sovereign elects its representatives, are the primary means of creating the composition of the various organs of public power. In this article, the authors have analyzed the course, as well as the consequences of the elections to the House of Representatives in Trinidad and Tobago held on August 10th 2020 during the global COVID-19 pandemic. They have also pointed to a number of worrying events that are a warning signal for modern democratic states. The analysis leads to the conclusion that the elections held in Trinidad and Tobago can be considered special due to the unusual election campaign.
Opis
Słowa kluczowe
Trynidad i Tobago , wybory , parlament , pandemia , rywalizacja wyborcza , Trinidad and Tobago , election , parliament , pandemic , electoral competition
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(19)/2021, s. 117–129