Ius et Administratio 2–4 (45) 2021

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Standards for safe use of medicinal products following the pattern of the distribution system for medicinal products in Japan
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Bróż, Oskar
  Standardy bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych są dostosowane do systemu ochrony zdrowia, który ze względu na ograniczenia finansowe jest efektem kompromisów. Jedną z możliwości realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia jest określenie zasad dystrybucji produktów leczniczych. Model funkcjonowania aptek ogólnodostępnych powinien uwzględniać poziom rozwoju technicznego, kulturowego i wiedzy pacjentów/konsumentów o produktach leczniczych. Publikacja jest próbą odnalezienia elementów możliwych do implementacji w celu podwyższenia standardów dla procesu dystrybucji produktów leczniczych w Polsce.
 • Pozycja
  The right to clean air as a special form of the right to environmental protection – international and national regulations
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Jaśkiewicz, Aleksandra; Kasprzyk, Jakub
  Artykuł jest próbą przedstawienia problematyki prawa do czystego powietrza i jego uregulowania w systemie prawnym na szczeblu międzynarodowym, regionalnym oraz wewnątrzkrajowym. Współczesne społeczeństwo posiada coraz większą świadomość ekologiczną, a przez to oczekuje od organów publicznych podjęcia odpowiednich kroków celem unormowania prawnego wspomnianego zagadnienia. Zaznaczyć należy, że szczególnie dużą rolę w tym procesie odegrały ONZ oraz Unia Europejska. Obie organizacje stworzyły szereg aktów dotykających omawianego zagadnienia w sposób pośredni, jak i bezpośredni. W artykule pochylono się nad zagadnieniami zarówno prawa do czystego środowiska, jak i prawa do czystego powietrza, podkreślono różnice między tymi pojęciami, a także przedstawiono ich wpływ na rozwój prawodawstwa. Bardzo istotnym z perspektywy omawianej materii jest także orzecznictwo polskich sądów w tym zakresie i stanowisko, jakie przyjęła judykatura, nie uznając prawa do czystego powietrza jako prawa podmiotowego przynależnego każdej jednostce, ale przynależne całemu społeczeństwu, tym samym zamykając drogę obywatelom do uzyskania zaspokojenia roszczeń z tytułu nieudolności państwa w utrzymaniu wyznaczonych standardów powietrza.
 • Pozycja
  Thin capitalisation – application and limitations under Polish tax law and EU Council Directive 2016/1164 (ATA Directive)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Boś, Kacper
  Cel: W artykule przedstawiono zjawisko niedostatecznej kapitalizacji, a także przeprowadzono analizę jego istoty i zastosowania. Rozważania zostały dokonane na gruncie historycznego i aktualnego ustawodawstwa polskiego, z uwzględnieniem wpływu prawa unijnego, dzięki czemu możliwe było porównanie różnych systemowych rozwiązań w zakresie regulacji niedostatecznej kapitalizacji. Metoda badawcza: Podstawą rozważań dokonanych w artykule są zarówno uchylone, jak i aktualne przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z zakresu niedostatecznej kapitalizacji. Z racji konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (dyrektywa ATAD), również jej treść została poddana analizie. Wyniki: Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, wprowadzone na mocy implementowanej dyrektywy ATAD, należy uznać za korzystne dla systemu prawnego. Aktualne przepisy w znacznie bardziej klarowny i mniej podatny na manipulację sposób regulują problematykę niedostatecznej kapitalizacji niż uprzednio stosowane rozwiązania. Dodatkowo w sposób odpowiedni wyważają interesy zarówno państwa, jak i podatników. Konsekwencje/Następstwa: Wprowadzone w całej Unii Europejskiej zmiany wynikające z postanowień dyrektywy ATAD, a uprzednio także działań OECD w ramach planu BEPS, powinny przynieść zamierzony skutek w postaci eliminacji przynajmniej części działań mających na celu agresywną optymalizację podatkową, nie naruszając przy tym w istotny sposób interesu podatników. Wkład/Wartość dodana: W artykule przedstawiono analizę porównawczą uprzednich i aktualnych rozwiązań w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, co pozwoliło na dokonanie oceny przepisów wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę, jak i rozwiązań unijnych.
 • Pozycja
  Prawo zakonnika do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (obowiązków duszpasterskich). Glosa aprobująca do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2021, II SA/Bd 1043/21
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Rakoczy, Tomasz
  A person who resigns from a job or does not take up new gainful employment in order to take care of a person who is obligated to pay maintenance may apply for a care benefit. The relevant court judgement indicates that the benefit in question may also be obtained by a clergyman. The Polish state, recognising the autonomy of the Church, also recognised the “ecclesiastical form of employing priests”. A clergyman can actually resign from undertaking pastoral activities. Otherwise, preventing the clergy from getting the care benefit would be contrary to the principle of equality, expressed in article 32 of the Constitution of the Republic of Poland.
 • Pozycja
  On Modern Crime – Money Laundering and Cryptocurrencies
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Meszka, Justyna
  Artykuł dotyczy procederu prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych. Zjawisko to nabiera znaczenia, gdyż stanowi dosyć łatwy sposób zalegalizowania bezprawnie uzyskanych środków majątkowych. Względna anonimowość użytkowników oraz ciągły rozwój technologiczny sprzyjają przestępczej działalności i opracowywaniu nowych strategii. W artykule przybliżono pojęcia prania brudnych pieniędzy oraz kryptowalut, a także poddano analizie wskazany proceder.