Prawo zakonnika do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (obowiązków duszpasterskich). Glosa aprobująca do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2021, II SA/Bd 1043/21

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Rakoczy, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
A person who resigns from a job or does not take up new gainful employment in order to take care of a person who is obligated to pay maintenance may apply for a care benefit. The relevant court judgement indicates that the benefit in question may also be obtained by a clergyman. The Polish state, recognising the autonomy of the Church, also recognised the “ecclesiastical form of employing priests”. A clergyman can actually resign from undertaking pastoral activities. Otherwise, preventing the clergy from getting the care benefit would be contrary to the principle of equality, expressed in article 32 of the Constitution of the Republic of Poland.
O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się osoba, która rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Glosowane orzeczenie wskazuje, że przedmiotowe świadczenie może uzyskać także osoba duchowna (zakonnik). Państwo polskie, uznając autonomię Kościoła, uznało także „kościelną formę zatrudniania księży”. Duchowny może faktycznie zrezygnować z podejmowania czynności duszpasterskich. Uniemożliwienie duchownym korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego byłoby wbrew zasadzie równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP.
Opis
Słowa kluczowe
autonomy of the Church , employing clergy , care benefit , family support , autonomia Kościoła , zatrudnianie księży , alimentacja , wsparcie rodziny
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2–4 (45) 2021, s. 18–31