Dopuszczalność apelacji powoda od wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo – uwagi de lege lata, de lege ferenda

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Basta, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza kwestię dopuszczalności apelacji powoda od wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo w całości. Kwestia zaskarżenia przez powoda wyroku zaocznego, który w całości uwzględnia żądanie pozwu, nie jest jasna i oczywista. Przedmiotowe opracowanie wyjaśnia czy istnieje możliwość apelacji od takiego wyroku oraz wskazuje przesłanki skutecznego zaskarżenia orzeczenia.
This article deals with the issue of the admissibility of the claimant's appeal against a default judgment admitting the claim in its entirety. The issue of the claimant's appeal against a default judgment, which fully takes into account the claim, is not clear and obvious. This study explains whether it is possible to appeal against such a judgment and indicates the conditions for an effective appeal against the judgment.
Opis
Słowa kluczowe
wyrok zaoczny , apelacja , nieważność postępowania , appeal , invalidity of the proceedings , default judgment
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (43) 2023, s. 5-15