Právna Úprava Konkurzného Konania V Slovenskej Republike po zmenách Vykonaných Zákonom Č. 309/2023 Z. z.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor sa v článku zaoberá všeobecným aspektmi konkurzného práva v slovenskej právnej úprave a stručne analyzuje problematiku jednotlivých fáz konkurzného konania, ktoré je upravené zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Osobitná pozornosť je venovaná priebehu konkurzného konania po zmenách vykonaných zákonom č. 309/2023 Z. z. Hlavné zmeny konkurzného konania súvisia s rozširovaním elektronizácie do oblasti konkurzného práva.
In the article, the author deals with general aspects of bankruptcy law in Slovak legislation and briefly analyzes the issue of the individual phases of bankruptcy proceedings, which is governed by Act no. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring as amended. Special attention is paid to the course of bankruptcy proceedings after the changes made by Act no. 309/2023 Coll. The main changes in the bankruptcy proceedings are related to the enlargement of electronicization in the field of bankruptcy law.
Opis
Słowa kluczowe
konkurzné právo , konkurzné konanie , civilné právo procesné , právny poriadok Slovenskej republiky , bankruptcy law , bankruptcy proceedings , civil procedural law , legal order of the Slovak Republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (43) 2023, s. 128-142