Wykroczenie uchylenia się od obowiązku przekazania egzemplarzy obowiązkowych publikacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Wróbel, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostaje podjęta kwestia znamion, a nadto kary grożącej za popełnienie pozakodeksowego wykroczenia uchylenia się od obowiązku przekazania egzemplarzy obowiązkowych publikacji, ujętego w art. 8 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Naukowa narracja wiedzie przez zagadnienia sankcji, przedmiotu ochrony, podmiotu, strony przedmiotowej, strony podmiotowej i znamienia czasownikowego. We wnioskach wysunięte zostają konkretne postulaty de lege ferenda.
In the article is rised the issue of: the signs-marks, and furthermore the sanction threating for committing an beyond code offense of avoiding from the obligation of deliver copies of compulsory publications , as provided for in art. 8 (1) of the Act on compulsory library copies. The scientific narration goes through the issues of sanction, the subject of protection, the object, the objective side and the subjective side. In the proposals, the concrete de lege ferenda postulates are puting forward.
Opis
Słowa kluczowe
egzemplarze obowiązkowe , wykroczenie nieprzekazania egzemplarzy obowiązkowych , compulsory copies , infringement of failure to submit compulsory copies
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (43) 2023, s. 143-155