Wpływ ośrodków miejskich na rozwój innowacyjnych powiązań integracyjnych sektora agrobiznesu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była próba oceny wpływu ośrodka miejskiego na stan i rozwój procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym. Podjętą problematykę poparto wynikami badań, przeprowadzonymi w 2022 roku wśród 450 losowo wybranych producentów rolnych oraz przedstawicieli 126 firm przetwórczych prowadzących działalność w województwie podkarpackim. Wpływ ośrodka miejskiego ukazano m.in. za pomocą lokalnego oddziaływania istniejących zakładów przetwórczych, które stanowią cenne ogniwo w pionowych powiązaniach integracyjnych. Ukazano również znaczenie poziomych form powiązań zachodzących pomiędzy rolnikami, które w pewnych uwarunkowaniach sprzyjają rozwojowi pionowych związków integracyjnych. Wnioski były pomocne w weryfikacji postawionej tezy, iż ośrodki miejskie pełnią istotną rolę poprzez oddziaływanie na procesy integracyjne zachodzące w agrobiznesie.
The aim of this study was an attempt to assess the impact of an urban center on the condition and development of integration processes of agriculture and the food industry. The issues raised were supported by the results of research conducted in 2022 among 450 randomly selected agricultural producers and representatives of 126 processing companies operating in the Podkarpackie Voivodeship. The influence of the urban center was shown, among others, through the local impact of existing processing plants, which constitute a valuable link in vertical integration links. It also shows the importance of horizontal forms of connections between farmers, which under certain conditions favor the development of vertical integration relationships. The conclusions were helpful in verifying the thesis that urban centers play an important role by influencing the integration processes taking place in agribusiness.
Opis
Słowa kluczowe
miasto , integracja , kooperacja , innowacje , agrobiznes , city , integration , cooperation , innovation , agribusiness
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 141-155