Nazwy audycji radiowych z antroponimem odnoszącym się do prezentera

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kiszka-Pytel, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy analizy nazw audycji radiowych zogniskowanych wokół antroponimu odnoszącego się do osoby prowadzącej. Szczególna uwaga jest poświęcona strukturze medionimów, ściślej – sposobom umieszczania nazw osobowych w tytułach audycji, a także układowi ról między nadawcą a odbiorcami programu (tj. stopniowi zależności jednostki od audytorium, który ujawnia się za pośrednictwem nazwy medialnej). Podjęto również próbę wyjaśnienia, jaki jest cel wykorzystania antroponimów do tworzenia tytułów audycji radiowych, oraz postawiono pytanie o częstotliwość występowania badanych nazw w ramówkach wybranych rozgłośni.
The article deals with the analysis of the names of radio programmes focused around an anthroponym referring to the presenter. Particular attention is paid to the structure of what may be termed as medonyms, more precisely to the ways in which personal names are placed in radio programme titles, as well as to the arrangement of roles between the broadcaster and the audience of the programme (i.e. the degree of dependence of the individual on the audience, which is revealed through the media name). An attempt was also made to explain what is the purpose of using anthroponyms to create titles of radio programmes, and a question was asked about the frequency of the occurrence of the analysed names in the programmes of selected radio stations.
Opis
Słowa kluczowe
onomastyka , medionimy , antroponimy , nazwy audycji radiowych , onomastics , medonyms , anthroponyms , radio programme names
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 298–320