Zagrożenia towarzyszące nauce zdalnej w domu i szkole w trakcie pandemii COVID-19 – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Tłuczek-Tadla, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Czas pandemii COVID-19 pojawił się niespodziewanie i objął swoim zasięgiem generalnie wszystkie obszary życia ludzi w różnym wieku. Dla dzieci i młodzieży to czas szczególny, zarówno w zakresie życia rodzinnego, jak również szkolnego. Wielu badaczy podjęło w tym okresie badania dotyczące różnych aspektów ich życia. W tekście zostały zaprezentowane wybrane wyniki badań własnych dotyczących niektórych zagrożeń (przemocy fizycznej i psychicznej, zaniedbywania w rodzinie, cyberprzemocy) towarzyszących młodzieży w domu i szkole. Analiza i interpretacja wyników badań własnych, poprzedzona została rozważaniami teoretycznymi dotyczącymi specyfiki czasu zarazy oraz problematyki zagrożeń. W podsumowaniu znajdą się wnioski wynikające z badań własnych oraz rekomendacje skierowane do rodziców, nauczycieli oraz młodzieży.
The outbreak of the COVID-19 pandemic occurred unexpectedly and it generally extended to all the areas of the lives of people of all ages. It was a distinctive time for children and adolescents, in respect of both their family and school life. During that period many researchers undertook studies on various aspects of their life. This paper had presented some selected results of the Author’s own research relating to some threats (physical violence and mental abuse, negligence in a family, cyberbullying) accompanying adolescents at home and at school. The analysis and interpretation of the results of the Author’s own research had preceded by some theoretical considerations on the specificity of the time of plague and the issues of threats. The summation shall present the conclusions resulting from the Author’s own research and recommendations addressed to parents, teachers and adolescents.
Opis
Słowa kluczowe
zagrożenia , nauka zdalna , szkoła , rodzina , pandemia COVID-19 , młodzież , przemoc , zaniedbywanie w rodzinie , threats , distance learning , school , family , COVID-19 pandemic , adolescents , violence , negligence in a family
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 69–87