Przewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego

Abstrakt
Ratownicy medyczni w pracy zawodowej często doświadczają sytuacji traumatycznych, których konsekwencją może być zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD). Celem badania była ocena występowania i nasilenia objawów PTSD wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego. W badaniu uczestniczyło 304 ratowników medycznych zatrudnionych w jedno-stkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa podkarpackiego. Wykorzystano Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń (IES-R), Inwentarz Mini-COPE oraz Uogólnioną Skalę Własnej Skuteczności (GSES). Z badań wynika, że 88,8% ratowników medycznych doświadczyło w pracy zawodowej zdarzeń traumatycznych. Występowanie objawów PTSD w stopniu co najmniej umiarkowanym stwierdzono wśród 34,8% ratowników medycznych, a przy zastosowaniu bardziej restrykcyjnego kryterium (> 1,5 pkt w każdym z wymiarów skali) u 20,0%. Badania wykazały, że osoby, u których można rozpoznać PTSD, istotnie częściej stosowały styl zaradczy polegający na unikaniu. Większość ratowników medycznych, cechował wysoki poziom poczucia własnej skuteczności ujemnie skorelowany z poziomem objawów PTSD. Obserwowano istotnie statystyczną zależność pomiędzy wiekiem i poziomem intruzji oraz stażem pracy i ogólnym wynikiem PTSD. W przypadku pozostałych zmiennych socjodemograficznych nie obserwowano zależności. Uzyskane wyniki mogą być inspiracją do dalszych rozszerzonych i wieloośrodkowych badań dotyczących wpływu negatywnych następstw wydarzeń traumatycznych na występowanie PTSD wśród ratowników medycznych.
Medical Rescuers often experience traumatic situations which may result in Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). The aim of the study was to evaluate the prevalence and intensification of PTSD symptoms among the medical rescuers in the Subcarpathian Region. 304 paramedics employed in the facilities of the State Medical Emergency Units in the region participated in the study. The Impact of Event Scale Revised (IES-R), Mini-COPE and General Self-Efficacy Scale (GSES) were employed as study methods. The study has revealed that 88.8% of the medical rescuers participating experienced traumatic events. The prevalence of PTSD symptoms in a medium level at least was diagnosed in 34.8% of the participants. Whereas, when more restrictive criteria was employed (>1.5 point at each scale dimension) it was observed in 20.0% of the medical rescuers. The study has also showed that people, who may be diagnosed with PTSD, have employed avoidance more often, which was significant for the research. The majority of the medical rescuers were characterized with a high level of self-efficacy which was negatively correlated with the level of PTSD symptoms. A statistically relevant dependencies between age and the level of intrusion and the seniority and the general PTSD result were observed. In case of other socio-demographical variables there were no dependencies. The results obtained in the study may be inspirational to further more in-depth and multi-facility studies concerning the impact of negative consequences of traumatic events on the PTSD prevalence among medical rescuers.
Opis
Słowa kluczowe
zdarzenie traumatyczne , zespół stresu pourazowego , strategia radzenia sobie ze stresem , uogólnione poczucie własnej skuteczności , ratownik medyczny , traumatic events , posttraumatic stress disorder , coping with stress strategies , emergency service workers , general self-efficacy
Cytowanie